09.06.2021

УС прие отчетите на БСК и дъщерните й дружества

На заседанието си на 9 юни 2021 г. Управителният съвет на БСК прие годишните доклади за дейността и годишните финансови отчети за 2020 г. на Българската стопанска камара и дъщерните й дружества – „БСК-Имоти“ ЕООД, Издателска къща „Божидар Данев“ ЕООД и БИК „Капиталов пазар“ ЕООД.

За пълоправни членове на БСК бяха приети две търговски дружества:

  • „АТТ Мениджмънт“ ЕООД с предмет на дейност „комплексно консултиране по корпоративни финанси; консултантска дейност по стопанско и друго управление“. Дружеството, регистрирано през 1998 г. в СГС, е партньор на част от мрежата от търговски банки в страната за насочване на клиенти, основно по активни операции (кредитиране), на МСП и физически лица по продукти и услуги, свързани с ипотечно кредитиране. Дейността на дружеството е съсредоточена по работа, свързана с партньорски договори с ТБ УКББ, Банка ДСК ЕАД, ОББ, Търговска банка и други.
  • „Региоплан“ ЕООД с предмет на дейност „консултантски услуги – стратегически анализи; производство на дърво-полимерни композитни материали; търговско представителна дейност“. „Региоплан“ ЕООД работи в следните области: Регионално развитие и политика; Социално-икономически анализи и прогнози в секторите – индустрия, околна среда, земеделие и туризъм; Общински планове за развитие; Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на населени места; Анализи „разходи-ползи“ и „разходи-ефективност“ на инвестиционни проекти; Секторни стратегии за развитие в областите – туризъм, околна среда, индустрия, земеделие, възобновяеми енергийни източници; Локализационни анализи на инвестиционни проекти, прединвестиционни изследвания, прогнози на пазарния потенциал на инвестицията; Изготвяне на документации за провеждане на процедури по ЗОП.

Членовете на УС приеха допълнение на Вътрешните правила за защита на личните данни на физически лица, обработвани от БСК, както и план за заседанията на УС на БСК за второто полугодие на 2021 г. Следващите заседания са насрочени за 29 септември, 3 ноември и 15 декември.

 

Дата: 09.06.2021

Източник: БСК

Прочетено: 337