Дата: 18.08.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3090

На 18 август т.г. беше проведено заседание на междуведомствената работна група (МРГ) по подготовката на Националния план за разпределение на квоти за емисии на СО2. Срещата беше ръководена от министър Нона Караджова и зам.-министър Евдокия Манева.


Г-жа Манева представи вижданията на МОСВ по предстоящите най-спешни мерки по плана:

  • Определяне на представители на бизнеса – браншовите камари за участие в МРГ (по един представител за бранш). Предложенията ще се приемат до 31.08.2009 г.
  • Издаване на заповед на министъра;
  • Експертите на МОСВ ще изберат един вариант от предложените от БСК, ще разработят вариант до 10 септември и ще го разпратят до участниците за предложения.
  • Предложения по варианта ще се приемат до края на м. Септември, като от браншовите организации се очаква предварително обсъждане в рамките на сектора;
  • Заседание на МРГ ще се проведе до 10 октомври 2009 г.


Бяха направени предложения за:

  • дефиниране на „нов участник” и „закрита инсталация”,
  • разпределяне на резерва – за нови известни и нови неизвестни оператори.


Зам.-председательт на БСК Димитър Бранков предложи за 2008 г. да бъдат удовлетворени потребностите на операторите в размера на верифицираните им емисии. За следващите години до 2012 г. да се разпределя на база верифицирани емисии от 2007 и 2008 г., като от по-високата за всяка инсталация се изчисли относителен дял в общото за страната. Единиците редуцирани емисии, постигнати в резултат на проект “съвместно изпълнение”, да бъдат следени и да не се допуска прекомерното им завишение, като се отчитат и проектите, въведени в експлоатация.