17.03.2022

В съответствие с общоприетата практика, БСК като сдружение ,представляващо интересите на търговците, издава сертификати за наличие на непреодолима сила (форсмажор).

Непреодолимата сила е  непредвидено или непредотвратимо събитие, възникнало след сключването на търговски договор, което предизвиква невъзможност за страна по договора да изпълни договорно задължение. Това са обективно съществуващи обстоятелства от извънреден характер, непредвидени или непредотвратими, които настъпват независимо и въпреки волята на страните. Освен природни явления (земетресение, наводнение), непреодолима сила могат да бъдат и събития и явления от обществения живот - война,  стачки и др. Административни актове на държавни и общински органи, включително закони, също могат да представляват непреодолима сила, напр., когато с тях се въвеждат извънредни мерки, ембарго, ограничителни мерки по отношение на търговията и износа на определени продукти и пр. И българските, и международните правни норми не предвиждат възможност да бъде обявен форсмажор от държавни органи.

Длъжникът, който не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжен в подходящ срок да уведоми писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване той дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Сертификатът за непреодолима сила предоставя защита на предприятието, което е в невъзможност да изпълни договорните си задължения, произтичащи от търговска сделка. Сертификатът се издава след внимателен анализ във всеки конкретен случай на търговския договор, наличието на събитие от извънреден характер и причинната връзка между настъпването му, и невъзможността да се изпълни договорно задължение.

Важно: Недостигът на парични средства, както и повишаване цените на продуктите не са обстоятелства на непреодолима сила.

 

Дата: 17.03.2022

Източник: БСК

Прочетено: 1273