04.07.2022

Предстои финално одобрение на стратегическия документ от Министерския съвет и Европейската комисия

Финалната версия на Програма "Околна среда" за следващите 7 години беше одобрена от членовете на тематична работна група на заседание в петък, като финансовата рамка възлиза на около 1,5 млрд. евро, което е по-малко от първоначално предвидените 1,8 млрд. евро.

Следва програмата да бъде представена последователно в Министерския съвет и Европейската комисия (ЕК) за утвърждаване, става ясно от прессъобщение на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

В новата Програма "Околна среда" 2021-2027 г. са заложени по-зелени и по-устойчиви цели. Около това мнение се обединиха партньорите в тематичната работна група, които участваха с бележки и становища в разработването на документа.

Финансовата рамка на Програмата е 1 531 590 093 евро.

Процесът на разработване на ПОС 2021-2027 г. продължи 2 години в рамките на тематичната работна група в партньорство с регионални и местни власти, социално-икономически партньори, неправителствени организации, академичната общност и различни заинтересовани страни. Проведени са две публични обсъждания сред широката общественост чрез сайтовете www.eufunds.bg, www.moew.government.bg и www.strategy.bg.

Новият програмен период е естествено продължение на Оперативна програма "Околна среда" през периодите 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Целите на ПОС 2021-2027 г. продължават да са свързани с подобряване на ВиК инфраструктурата и качеството на атмосферния въздух, екологосъобразно управление на отпадъците и опазване на богатото ни биоразнообразие. Мерките за превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари са в Приоритет "Риск и изменение на климата".

Над 715 млн. евро ще бъдат разходвани за разширяване и модернизация на ВиК инфраструктурата за вече консолидираните райони Велико Търново, Габрово, Плевен, София-град, София-област, Търговище, Хасково и Добрич. Сред допустимите мерки за Приоритет 1 "Води" е и разработването на Регионални прединвестиционни проучвания за районите Благоевград, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик и Разград след тяхното консолидиране.

Над 312 млн. евро са средствата по Приоритет 2 "Отпадъци" за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика. Ще се финансират системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка, рекултивация на депа, информационни и разяснителни кампании и др.

По Приоритет 3 "Биологично разнообразие" ще продължат мерките по развитие на мрежата "Натура 2000", както и за опазване и възстановяване на екосистемите извън мрежата. Предвиденият бюджет за този приоритет е в размер на 132,47 млн. евро.

Предвижда се сред допустимите мерки по Приоритет 4 "Риск и изменение на климата" да бъдат осигуряването на наземен капацитет за борба с горските пожари, разработването на цифрови модели, анализи и прогнози във връзка с климатичните изменения и други.

Намаляването на всички форми на замърсяване на въздуха остава основен приоритет в новата Програма "Околна среда" 2021-2027 г. Над 395 млн. евро ще бъдат насочени към мерки за редуциране на вредните емисии от битово отопление и транспорт, за справяне с вторичното разпрашаване, подобряване на мониторинга на качеството на атмосферния въздух (КАВ), както и за създаване на Национална мрежа на експерти по КАВ.

В Програма "Околна среда" 2021-2027 г. се обръща специално внимание на интегрираните териториални инвестиции, както и на подхода "Водено от общностите местно развитие". За него са разпределени общо 6,99 млн. евро, като по приоритет "Отпадъци" са за информационни и разяснителни дейности, а по приоритет "Биоразнообразие" - за информация и обучения, промяна в нагласите, семинари, форуми и др.

Дата: 04.07.2022

Източник: Investor.bg

Прочетено: 232