14.11.2023

Най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77.7%. Инвестициите са с 18.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

През третото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.7% спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо второто тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки, съобщава НСИ.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2023 г. БВП се увеличава с 1.7% спрямо третото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 0.6%.

Крайното потребление регистрира ръст от 6.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 9.4% през третото тримесечие на 2023 г. спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява със 7.8%, а вносът на стоки и услуги намалява със 7.5%.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2023 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.4%. Брутната добавена стойност нараства с 0.1%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през третото тримесечие на 2023 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал със 7.8% и крайното потребление с 1.6%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2023 г. БВП в номинално изражение достига 47 732.8 млн. лева.

Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2023 г. е 41 640.4. млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 77.7%, което в стойностно изражение възлиза на 37 111.4 млн. лева. През третото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 8 680.5 млн. лв. и заема 18.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Изтеглете:

Дата: 14.11.2023

Източник: НСИ

Прочетено: 232