12.03.2024

На 1 октомври 2023 г. Механизмът за корекция на въглеродните емисии на границите (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) влезе в началния си преходен период (2023—2026 г.). Крайният срок за представяне на първия доклад на СВАМ за вносителите се забави, поради трудностите, с които се сблъскаха деклараторите на СВАМ при представянето на първия си доклад. Преходният етап ще помогне на органите и икономическите оператори да натрупат опит и да установят проблеми със системата. Прегледът на функционирането на СВАМ по време на преходната фаза ще бъде завършен от Европейската комисия преди влизането в сила на окончателната система.

Във връзка с горното, Българската стопанска камара провежда анкетно онлайн проучване, което има за цел да събере информация за предизвикателствата, пред които са изправени икономическите оператори по време на преходния период, с оглед на предлагането на потенциални промени в системата.

Попълването на въпросника ще Ви отнеме не повече от пет минути.

Предварително Ви благодарим за отделеното време!

Попълнете въпросника ТУК до 15 април 2024 г.

***

С регламент (ЕС) 2023/956 от 10.05.2023 г. ЕС въведе Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (МКВЕГ), целящ налагане на „въглеродна такса“ върху вноса от трети държави на т. нар. въглерод интензивни стоки, включени в Прил. I към Регламента, вкл. продукти от стомана, желязо, цимент, електричество, изкуствени торове, алуминий, водород и техни производни. Таксата се заплаща чрез закупуване на сертификати за емисии от т. нар. одобрени декларатори по МКВЕГ. Последните подават ежегодно декларация за съпътстващите верифицирани емисии, свързани с производството на внесени стоки, и връщат съответен брой закупени сертификати по МКВЕГ, както и доклад на всяко тримесечие, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1773 от 17.08.2023 г. За национален компетентен орган по МКВЕГ е определена Изпълнителната агенция по околна среда (контакт: cbam@eea.government.bg).

Достъпът до регистъра следва да бъде поискан чрез ИАОС, като се представят данни за ЕОРИ идентификационен номер, идентификация на фирмата вносител – икономически оператор (митнически представител) и контактна информация. Митническите органи не следва да допускат внос на стоки в обхвата на МКВЕГ от лица, които не са одобрени декларатори.

С последните допълнения на Закона за ограничаване изменението на климата се въвеждат и имуществени санкции за внос от лица, неодобрени декларатори, за неподаване на декларации, невръщане на сертификати или неизпълнение на задължения по чл. 35, § 1 или 4 от Регламент (ЕС) 2023/956.

За какво трябва да се подготвят производителите и вносителите на стоки и суровини от трети страни през преходния период и след влизането в сила на механизма?

  • До 31 март 2024 г. вносителите могат да подадат доклад към МКВЕГ за периода 01.10 – 31.12.2023 г. чрез опцията „отложено подаване", без да бъдат налагани съответните санкции.
  • От 01.04.2024 г. ЕК ще предостави на ИАОС информация за вносители, които не са подали доклад по МКВЕГ за посочения период. ИАОС следва да се свърже с тези вносители и издаде референтен номер за „отложено подаване“, като е възможно налагане на санкции.
  • До 30.04.2024 г. вносителите имат задължение да подадат доклад към МКВЕГ за периода 01.01 – 31.03.2024 г.
  • Съгласно Регламент 2023/1773, уреждащ преходния период, първите три МКВЕГ доклада могат да бъдат коригирани до 31.07.2024 г.

Една приблизителна оценка за очакваното въздействие на МКВЕГ върху българската икономика може да бъде получена чрез проследяване на общия внос и дела на основните държави-вносители от и извън ЕС за периода 2015-2022 г. по базата данни на Световния търговски център в Женева:

Желязо и стомана

Торове

Алуминий

Цимент

Ел. енергия

 

Дата: 12.03.2024

Източник: БСК

Прочетено: 367