26.03.2024

НСИ представи прогнозните оценки на Паритетите на покупателната способност (ППС) и Брутния вътрешен продукт (БВП) в ЕС на човек от населението през 2023 година. Включените държави са 27-те членки на ЕС.

Общ преглед

През 2023 г. Люксембург и Ирландия отбелязват най-високо ниво на БВП на човек от населението в ЕС, 140% и 112% над средното за ЕС. България е държавата-членка с най-нисък БВП на човек от населението - с 36% под средното за ЕС.

Относителни обеми на БВП на човек от населението

При международни сравнения на данните от националните сметки (като БВП на човек от населението) е желателно данните не само да се изразяват в обща валута, но и да се коригират за разликите в нивата на цените. Неспазването на това правило би довело до надценяване нивата на БВП за страни с високи нива на цените в сравнение с държави с ниски нива.

Индексите на физически обем на ниво БВП на човек от населението са показани във Фигура 1. Разпределението на БВП на човек от населението в държавите - членки на ЕС, варира значително. Люксембург бележи най-висок БВП на човек от населението сред 27-те държави - членки на ЕС, включени в това сравнение, със 140% над средното за ЕС. Това до известна степен се обяснява с факта, че голям брой погранични работници са включени в общия брой на работната сила на страната и допринасят за увеличението на нейния БВП, а същевременно не се считат за част от местното население, което се използва при изчисляването на БВП на глава от населението. Техните разходи за потребление се записват в националните сметки в държавата им на пребиваване.

Ирландия е на второ място сред държавите на ЕС със 112% над средното за ЕС, следвана от Нидерландия, Дания, Австрия, всяка с БВП на човек от населението с повече от 20% над средното за ЕС равнище. Високото ниво на БВП на глава от населението в Ирландия може отчасти да се обясни с наличието на големи мултинационални компании, притежаващи интелектуална собственост. Свързаното с тези активи договорно производство допринася за БВП, докато голяма част от приходите, спечелени от това производство, се връщат на крайните собственици на компаниите в чужбина.

Белгия, Швеция, Германия, Финландия, Малта и Франция са другите държави - членки на ЕС, с БВП на човек от населението над средния за ЕС. Италия, Кипър, Словения и Чехия са с по-малко от 10% под тази средна стойност, следвани от Испания, Литва, Португалия и Естония и с между 10% и 20% по-ниски от средното. Полша отбелязва БВП на човек от населението с 20% под средното ниво. БВП на човек от населението на Румъния, Унгария, Хърватия, Словакия и Латвия е с до 30% по-нисък от средното за ЕС равнище, докато Гърция и България са с до 40% по-ниски от средното за ЕС равнище. България отчита БВП на човек от населението с 36% под средното за ЕС равнище.

 ***

Вижте също: National accounts and GDP

Основни таблици: Purchasing power parities (PPPs), виж: Comparative price levels (tec00120), Price and volume convergence between EU Member States (tec00121), GDP per capita in PPS (tec00114)

База с данни: Purchasing power parities (prc_ppp), виж: Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA2010 aggregates (prc_ppp_ind), Convergence indicators (prc_ppp_conv)

Специализиран раздел: Purchasing power parities (PPPs)

Публикации: Eurostat-OECD Methodological manual on purchasing power parities

Методология:

Законодателство:

Външни връзки:

 

 

Дата: 26.03.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 243