15.05.2024

Средната работна заплата достигна 2300 лв.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г. нарастват с 32.2 хил., или с 1.4%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 2.32 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.1%, в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - с 5.3%, и в „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 3.2%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение - с по 0.6% е регистрирано при дейностите „Добивна промишленост“  и „Административни и спомагателни дейности“.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 12.8 хил. или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 12.1 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.2 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 6.0 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 11.4 хил. и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.0 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7.7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 6.7%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Административни и спомагателни дейности“ - с 3.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 3.3%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2024 г. е 2 155 лв., за февруари - 2 139 лв., и за март - 2 300 лева.

Дата: 15.05.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 135