07.06.2024

Производителността се увеличава с 1,2%

БВП

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.8% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. по сезонно изгладени данни.

През първото тримесечие на 2024 г. произведеният БВП възлиза на 43 279.9 млн. лв. по текущи цени според предварителните данни (виж табл. 1 от приложението). На човек от населението се падат 6 722 лв. от стойностния обем на показателя. При среден за тримесечието валутен курс от 1.801455 лв. за 1 щатски долар БВП възлиза на 24 025 млн. долара и съответно на 3 731 долара на човек от населението. Преизчислен в евро, БВП е 22 129 млн. евро, като на човек от населението се падат 3 437 евро.

През първото тримесечие на 2024 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 1.7%, което е намаление с 0.7 процентни пункта спрямо първото тримесечие на 2023 година.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 3.2 процентни пункта до 31.3%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, се увеличава до 67.0% през първото тримесечие на 2024 г. при 63.1% през първото тримесечие на 2023 година.

През първото тримесечие на 2024 г. БВП нараства с 0.4% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни (виж табл. 2 от приложението). Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 1.1% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за първото тримесечие на 2024 година показват нарастване на крайното потребление с 0.9% и бруто образуване на основен капитал - с 1.7%, спрямо предходното тримесечие. През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги намалява с 2.1%, а вносът на стоки и услуги - с 1.9% в сравнение с предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение с първото тримесечие на 2023 г. БВП нараства с 1.8%, а БДС - с 2.4% според сезонно изгладените данни (виж табл. 2 от приложението).

Растежът на БДС се определя от увеличението при следните икономически дейности: Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – с 3.3%, Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – с 3.2%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – с 3.0%, Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – с 2.2%, Финансови и застрахователни дейности – с 1.5%, Селско, горско и рибно стопанство – с 1.4%, Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – с 1.2%, Култура, спорт и развлечения; други дейности – с 0.7% и Строителство –с 0.3%.

Спад е регистриран в Операции с недвижими имоти - с 0.4% на годишна база.

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 3.4% и бруто образуване на основен капитал - със 7.9%. През първото тримесечие на 2024 г. износът на стоки и услуги бележи спад с 2.1%, а вносът на стоки и услуги - с 3.7%.    

Вижте повече ТУК.

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА

По предварителни данни през първо тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 1.2% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са 3 425.2 хил., а общият брой отработени часове е 1 434.2 милиона. Структурата на заетостта по икономически сектори през първо тримесечие на 2024 г. спрямо съответното тримесечие на 2023 г. показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и индустриалния сектори.

На едно заето лице се падат 12 635.8 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 30.2 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през първото тримесечие на 2024 г. нараства с 4.5% в сравнение с първото тримесечие на 2023 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 4.9%.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2024 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 11 158.9 лв. БДС средно на един зает и 25.6 лв. за един отработен човекочас. В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 13 801.5 лв. БДС, за един отработен човекочас се създават средно 31.8 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 1 431.7 лв. БДС на един зает и 4.7 лв. за един отработен човекочас.

Вижте повече ТУК.

Дата: 07.06.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 323