08.10.2009

БСК напомня на членовете си, желаещи да заплащат през 2010 г. такса битови отпадъци според тяхното количество за имоти, намиращи се на територията на Столична община, че от 1 октомври до 30 ноември е срокът за подаване на декларация  до кмета на общината чрез дирекция „ Регулиране на търговската дейност” за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпадъци.

Търговците, желаещи през следващата година да извършат пряко договаряне с фирми, осъществяващи сметосъбиране и сметоизвозване, трябва да подадат в същия срок молба по образец със следните приложения: нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата; удостоверения за актуално състояние на страните по договора; документи съгласно Закона за управление на отпадъците, удостоверяващи правото на фирмата-изпълнител да извършва услугата.

Дата: 08.10.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3198