22.10.2009

„С предлаганите промени на чл. 21, ал.1 в Закона за местните данъци и такси за 2010г. се създава и нова основа за определяне на такса битови отпадъци за фирмите - по-високата стойност от данъчната оценка и отчетната стойност на активите. По такъв начин допълнително се дискриминира бизнесът и се увеличава несързамерно неговият дял в издръжката на общините.”

Това се казва в писмо на БСК до председателите на Комисията по бюджет и финанси към НС – Менда Стоянова, и на Комисията по регионална политика и местно самоуправление – Любен Татарски, както и до министрите на финансите – Симеон Дянков, на икономиката, енергетиката и туризма – Трайчо Трайков, и на околната среда и водите – Нона Караджова.

В писмото се изтъква, че от 2001 г. БСК настоява определянето на ТБО да се извършва само на база и критерии, свързани с количество генерирани и третирани отпадъци.

„Обвързването с данъчната оценка и отчетната стойност на активите, превръща ТБО във втори имуществен данък. На практика, в условията на икономическа криза се наказват предприемачите (инвеститорите), които създават или запазват работни места, блокират се инвестициите, вкл. във върхови и капиталоемки технологии”, се подчертава в позицията на БСК.

Освен това, според БСК, диференцирането на основата и ставката за граждани и за фирми е в противоречие и със законодателните норми, според които размерът на таксата за една и съща услуга не може да бъде различен за различните ползватели на тази услуга. Таксите са цена за предоставена услуга, отразяваща необходими разходи, а не данъчен инструмент.

В позицията се подчертава, още, че въведените непазарни принципи за определяне на ТБО:

  • ерозират разделното събиране като основен метод с висока икономическа и еко-ефективност;
  • не стимулират гражданите и фирмите да намаляват количеството генерирани отпадъци;
  • Създават се пречки в усвояването на средства от ЕС за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците.


В писмото си до институциите БСК прилага справка за съществуващите практики по таксуване на битови отпадъци в останалите европейски страни, както и справка за начислена такса за битови отпадъци на един зает от персонала на фирми от металургичната индустрия, от която е видно, че таксата достига до 912 лв. на заето лица на година.

Дата: 22.10.2009

Източник: БСК

Прочетено: 4894