03.04.2006

Ръководителите на най-големите металургични предприятия в България обсъдиха с ръководството на БСК въпроси, свързани с подобряване на бизнес климата


В късния следобед на 31 март 2006 г. в БСК се проведе среща между ръководствата на Българската стопанска камара и Браншовата камара на черната и цветната металургия (БКЧЦМ) – член на БСК. Срещата се осъществи по искане на БКЧЦМ във връзка с необходимостта от предприемане на по-решителни съвместни действия за приоритетно решаване на някои въпроси, с цел подобряване на бизнес климата в страната, и в частност – в бранш металургия.

БЯХА ОБСЪДЕНИ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

 • За необходимостта от приемане на Закон за браншовите организации, който да регулира взаимоотношенията с държавата и да предоставя права на представителните работодателски структури в областта на административното обслужване, при подготовката на важни национални баланси, участие при осъществяване на контрол на вътрешния пазар и прилагане на свързаните с него закони и съпътстващи актове. Браншовите организации, съответно, да подпомагат държавните и местни административни структури при подготовката на техните планове и стратегии за развитие (по сектори и региони).

Председателят на БСК Божидар Данев информира, че проектозаконът беше приет на първо четене от предишното Народно събрание, но отпадна от законодателната програма на настоящия Парламент, тъй като беше даден приоритет на законите, свързани с евроинтеграцията на България.

Според г-н Данев, не е реалистично да се очаква приемането на закона през тази календарна година, но БСК ще настоява той да бъде включен в законодателната програма за 2007 г.

 • По проектозаконите за обществените поръчки и за концесиите БСК е депозирала в необходимия срок предложенията на браншовите организации и се надяваме те да бъдат отразени при окончателното приемане на двата закона от Народното събрание.
 • По проблемите, свързани с размера на такса смет и базата, на която се определя този размер, председателят на БСК информира за неотдавнашното решение на Софийски градски съд, който се произнесе в полза на заведения от Камарата иск срещу съответната Наредба на Столична община. В тази връзка, г-н Данев предложи експертна помощ от страна на БСК с цел завеждане на аналогични искове  от отделни организации и фирми и в други населени места в страната.

Участниците в срещата бяха единодушни, че е необходимо изравняване на размера на таксата за битови отпадъци за граждани и фирми. Необходимо е, също така, за база за определяне размера на таксата да се ползва количеството изхвърляни отпадъци, а не активите на фирмите и данъчните оценки на сградите, както е в момента.

 • Във връзка със законодателната рамка в областта на трудовите отношения и пазара на труда г-н Дикран Тебеян, зам.-председател на БСК, информира за хода на преговорите по подписване на националния социално-икономически пакт със синдикатите, както и за отпадането на т.нар. класове за прослужено време. Представителите на металургичния отрасъл поставиха с особена острота въпроса за нормативите за устройване на лица с намалена трудоспособност, като бе обяснено, че в сферата на металургията възможностите за адаптиране на подходящи длъжности са ограничени, поради спецификата и тежестта на производствения процес.
 • Относно необходимостта от промени в данъчното законодателство бе договорено да се поиска среща с министъра на финансите, в рамките на която да бъдат потърсени взаимно приемливи решения на въпросите за:
  • въвеждане на нулева ставка по данък печалба при реинвестиция;
  • намаляване прага за освобождаване от ДДС на стоки с инвестиционни цели от 10 млн. на 3 до 5 млн. лв.;
  • запазване на действащото данъчно третиране на сделките с метални отпадъци, които са освободени от ДДС.
 • Обект на дискусия бе, също така, необходимостта от намаляване на регистрационните, лицензионните и разрешителни режими на държавно и общинско ниво, както и намаляване на таксите по тях и банковите гаранции, които фирмите правят за разрешение на дейности или търговски сделки.

Участниците в разговора изразиха разочарованието си от неприемането на т.нар. мълчаливо съгласие, което сериозно би пресякло възможността за корупционни практики в държавната и общинска администрация.

Председателят на БСК подчерта липсата на достатъчно ефективен контрол върху спазването на срокове от страна на администрацията, което е източник на корупция.

Директорът на „Кремиковци” АД – г-н Димитър Кузманов, даде пример с Норвегия, където за подаване на всякакъв вид заявления към държавни и общински органи се използват типови формуляри, на гърба на които подробно са разписани задълженията на администрацията и сроковете, в които тя е длъжна да отговори. Ако сроковете не бъдат спазени, физическите или юридически лица могат да водят съдебно производство, позовавайки се именно на тези формуляри. „В България се спекулира с това, че гражданите са длъжни да знаят правата си, т.е. да познават цялото законодателство, което е практически невъзможно”, заяви г-н Кузманов.

 • Представителите на металургичния отрасъл поставиха въпроса за засилване контрола при внос на метали и въвеждане на механизми за защита на вътрешния пазар от некачествена продукция и нелоялна конкуренция. Проблемът стои с особена острота при вноса на некачествени метали за строителството. БКЧЦМ предлага да се въведат минимални цени при вноса на някои стоки, в т.ч. металите, които имат борсово определени стойности; стриктно да се прилага Законът за техническите изисквания към продуктите и прилагащите наредби, както и Законът за защита на потребителите. За целта е необходимо да се усъвършенства нормативната уредба и да се създаде широка мрежа от специализирани лаборатории за задължително окачествяване на определени видове продукти.

Г-н Данев се ангажира БСК да организира среща между БКЧЦМ, МРРБ, Българска строителна камара и Агенция „Митници”, на която да бъдат обсъдени проблемите и да бъдат потърсени механизми за тяхното преодоляване. Също така, мотивирано писмо с предложенията на БКЧЦМ да бъде изпратено до министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, от когото също да се потърси институционално съдействие.

 • Във връзка с прилагането на европейското екологично законодателство от БКЧЦМ предлагат към съответните държавни административни структури да се създадат специализирани тематични работни групи (по отделните европейски директиви) с участието на представители на браншовите организации, които да гарантират прозрачността на евроинтеграционния процес, да съдействат при подготовката на националните позиции по отделните директиви и при коректното им транспониране в българското законодателство.

БКЧЦМ има интереси за участие и счита за необходимо да бъдат създадени работни групи с представители на различни министерства в следните тематични области:

 •  
  • прилагане на Директивата за Комплексните разрешителни;
  • прилагане на системата за регистрация на химикалите – REACH;
  • подготовката на планове за търговия с емисии на парникови газове;
  • цени на енергоносители и енергийна ефективност.
  • състояние на пазара и потреблението на основни суровини и продукти, съответстващи на специализираните комитети към Европейската комисия, напр. Комитет 133 (стомана).

Участниците в срещата констатираха, че диалогът с бизнеса по проблемите на екологията не е достатъчно добър, а по-скоро формален – предоставят се проекти за нормативни документи с искане за становище в несъобразено кратки срокове.

Председателят на БСК пое ангажимент да внесе този въпрос в Съвета за икономически растеж, както и да го представи на вниманието на министъра на икономиката и енергетиката.

 • По време на срещата бяха обсъдени, също така, цените на енергоносителите и енергийната ефективност и отражението им върху конкурентоспособността на металургичния отрасъл. Според председателя на БСК енергийните цени ще продължат да растат, особено с оглед постоянно растящите цени на енергосуровини, предстоящото спиране на енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй”, неясната съдба на мините в Бобов дол, закъснението на проектите в маришкия басейн и др. „При това положение, перспективите са твърде притеснителни и, като че ли има нагласа у управляващите да компенсират енергийния удар за населението като натоварят бизнеса”, заяви г-н Данев.

Представителите на металургичния отрасъл изразиха категорична позиция, че е необходимо премахване или драстично намаляване на такса „пренос” за природния газ и електроенергията, която реално повишава цената на енергията с 20 процента и фирмите търпят сериозни загуби. Този въпрос е ключов за металургията, тъй като това производство е изключително енергоемко.

Бе решено въпросът да бъде отнесен към министъра на икономиката и енергетиката и да бъде потърсено неговото съдействие за преодоляване на проблема.

 • Относно състоянието на транспортната инфраструктура, с акцент върху жп- и пристанищната инфраструктура, в хода на разговора бе подчертано, че е необходимо подобряване на координацията между бизнеса и държавата при подготовката и приемането на стратегии или национални планове. Бе констатирано влошаване на услугите при постоянно растящи цени. Това пряко влияе на конкурентоспособността на българската металургия, която осигурява най-големите товаропотоци в страната (40 процента от товарите за БДЖ, например). Според БКЧЦМ при формирането на държавната стратегия за транспортна инфраструктура трябва да се отчете увеличението на мощностите и обема на металургична продукция, както и направленията за износ на тази продукция.

Във връзка с тези въпроси, г-н Данев предложи да бъде организирана среща между БКЧЦМ и министъра на транспорта Петър Мутафчиев, с който да бъдат обсъдени очакванията за развитие на товаропотоците и възможностите на транспортната система да поеме тези потоци.

 • Сред дискутираните въпроси бе и необходимостта от реално участие на бизнеса при взимането на решения за преструктуриране на системата за образование и нейното съобразяване с потребностите на пазара на труда. Беше констатирано, че в годините на прехода рязко се е влошило качеството на образование на всички нива (средно, професионално и висше), и че държавният прием не е съобразен с изискванията на пазара на труда.

Участниците в срещата се договориха предприятията от металургичния отрасъл да предоставят информация за необходимите специалисти, чието обучение да бъде финансирано чрез проекти от МТСП. Срещу това, предприятията се ангажират с гаранции за предоставяне на съответните работни места след приключване на обучението. Тази инициатива ще бъде предложена и на предприятия от други отрасли на икономиката.

***

УЧАСТНИЦИ В СРЕЩАТА

От страна на БСК:

 • Божидар Данев – Председател
 • Георги Шиваров – Зам.-председател
 • Дикран Тебеян – Зам.-председател
 • Камен Колев – Зам.-председател
 • Петър Денев – Главен секретар
 • Димитър Бранков – Директор на Център „Чиста индустрия”
 • Кирил Желязков – Директор „Браншови организации”

От страна на БКЧЦМ:

 • Г-жа Политими Паунова - Изпълнителен директор, БКЧЦМ   
 • г-н Антон Петров – Изпълнителен директор, „Тепро Метал” ЕАД
 • г-н Димитър Кузманов – Директор, „Кремиковци”АД
 • г-н Николай Конарев – Изпълнителен директор, „КЦМ” АД
 • г-н Камен Илиев - Председател на Надзорния съвет на „Металснаб Холдинг” АД
 • г-н  Васил Златанов - Изпълнителен директор „РМО-Металургремонт”АД
 • г-н  Дончо Иванов - Изпълнителен директор „Шамот” АД
 • г-н  Красимир Ангелов - „Прециз Интер Холдинг” АД  
 • Г-жа Вера Куситасева - експерт в БКЧЦМ

Дата: 03.04.2006

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 4768