03.11.2009

БСК напомня на членовете си, че съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, които няма да се ползват през цялата година.

Необходимо е собствениците или ползвателите да подадат декларация  в срок от 1 ноември до 31 декември в отделите "Местни данъци и такси" на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" по местонахождение на имота.

Моля вижте прикачения файл!

Дата: 03.11.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3509