Дата: 21.12.2009

Източник: БСК

Прочетено: 3566


Позиция

Относно: Резултати от проведената среща на страните към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменението на климата (РКОНИК) в Копенхаген от 07 до 18 декември 2009г. и изпълнение на националните задължения за съкращаване на емисиите на парникови газове (ПГ)


Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следната позиция относно резултатите от приключилата конференция в Копенхаген:

1.    Подкрепя позицията на общо разочарование на европейската индустрия, представена от BUSINESSEUROPE на 19.12.2009г. по повод приключването на срещата  в Копенхаген.

2.    Изразява неудовлетворение от липсата на ангажименти от страна на големите развити и развиващи се държави - основни емитенти на ПГ.

3.    Приетата с Пакета „Климат и енергетика” общоевропейска цел за едностранно намаляване на емисиите на ПГ с 20% през 2020г., спрямо 1990г., налага за Р. България дискриминационно, непропорционално съкращаване на ПГ с 50% спрямо нивото от 1988г. (базова година по Протокола от Киото за България). В тази връзка следва да се отчита и необходимостта от удвояване на националния БВП до 2020г., с оглед промяна на статуса на България като страна от последните позиции по икономическо развитие в ЕС -27.

4.    Поетите предварителни едностранни ангажименти от страна на ЕС влошават конкурентоспособността на европейската и българска индустрия (ЕС-27) в непосредствена и дългосрочна перспектива.

5.    Създават се условия за бързо и значително нарастване на производствените разходи - за проекти за намаляване на ПГ, за консумирана ел.енергия и енергийни ресурси на по-високи цени и за закупуване на емисионни права. Това ще насърчи в средносрочен план преместването на производства, мощности и инвестиции от България към страни извън ЕС, вкл. съседни на Р. България, които към настоящия момент не се ангажират с намаляване на емисиите на ПГ и свързани с това мерки и политики.

6.    Настоява отново българското правителство да ускори:

-    сключването на сделки за продажба на т.нар. предписани емисионни единици (Аsigned Amount Units), чиито общ потенциал надхвърля 1 млрд. щ.д. Съответните приходи следва да бъдат насочени изключително за развитие на проекти за енергийна ефективност в индустрията, строителството, транспорта и бита, в безвъглеродна енергетика, в.т. ч. ядрена и ВЕИ;

-    подготовката, обсъждането със заинтересования бизнес и приемане с национален консенсус на дългосрочна стратегия за развитие на енергетиката, ВЕИ и намаляване на емисиите на ПГ в периода до 2020-2030 г.

7.    Обръща се към членуващите в БСК браншови, регионални организации и предприятия за спешно разработване и прилагане на секторни, регионални и фирмени стратегии за въвеждане на енергийна ефективност, ВЕИ и намаляване на емисиите на ПГ.


Управителен съвет на БСК