01.02.2010

 

Зам.-председателят на БСК Димитър Бранков участва днес, 1 февруари, в работна среща на ръководството на СДС с представители на работодателските организации. Тема на дискусията бе „Спешни мерки за борба с икономическата криза”.

 

Бяха възприети предложенията на БСК за:

1.      Създаване на публичен регистър на задълъженията на държавата и общините към бизнеса по ДДС, обществени поръчки и др.

2.      Недопускане на отбиви при разплащане на държавни задължения, вкл. спрямо фирми, които имат задължения към бюджета и ДОО, като се отчитат разликите в дължимите лихви;

3.      Предприемане на законодателни промени за промяна на режима за определяне на такса битови отпадъци, на база количество генерирани отпадъци

4.      Необходимост от ускоряване на приватизацията над заложените в бюджета цели;

5.      Премахване на всички противоречия в подзаконовата нормативна уредба, блокиращи усвояването на фондовете на ЕС (усложнени критерии за кандидатстване, по-високи изисквания спрямо другите страни от ЕС и т.н.);

6.      Ускоряване на процедурите за концесиониране и публично-частни партньорства, с оглед намаляване на последиците от икономическата криза;

7.      Ускоряване на сделките за продажба на предписани емисионни единици по Протокола от Киото и постигане на приходи от около 1 млрд. щ.д.

 

От страна на БСК беше заявена още необходимостта от:

8.      Спешно разработване на националните програми за развитие до 2020 г. и залагане на средногодишен икономически растеж не по-малко от 5 процента;

9.      Разработване на дългосрочна енергийна стратегия, отчитаща потребностите от висок икономически растеж до 2020 г. и постигане на целите за намаляване на емисиите на парникови газове, въвеждане на ВЕИ по пакета „Климат – енергетика” на ЕС;

10.  Отчитане на динамиката в официално регистрираната безработица и реалното равнище на заетост в края на годината, и вземане на превантивни мерки.

 

Дата: 01.02.2010

Източник: БСК

Прочетено: 3534