15.03.2011

ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 28, АЛ. 3 НА ПМС № 55/12.03.2007 г.

На основание чл. 28, ал. 3 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. Алабин № 16-20, адрес за кореспонденция (ако е различен от адреса на управление): гр.София, ул. Алабин № 16-20, тел.:02/932 09 11, факс:02/987 26 04, интернет адрес: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg , лице за контакт във връзка с проведената процедура Наталия Александрова Събева, на длъжност: Главен юрисконсулт на БСК, тел.: 02/987 22 64,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. съм провел процедура за определяне на изпълнител - открит избор с обект: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите", с обособена позиция 1: „Проучване на симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила" и обособена позиция 2: „Апробиране на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила"

С Решение/Заповед № 35 от 19.01.2011 г. е определен за изпълнител следния кандидат:

По обособена позиция 1: Соня Илиева Василева - Чачева

По обособена позиция 2: Десислава Лъчезарова Бутилова

Дата на публикация на настоящата информация: 15.03.2011 г.

Дата: 15.03.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2333