12.04.2011

От 12 април  2011 година Сашо Дончев е вписан в съдебния регистър като председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара. Съгласно съдебното решение БСК се представлява от председателя на УС Сашо Дончев и изпълнителния председател Божидар Данев заедно и поотделно.

На 15 февруари 2011 година, на свое заседание, Управителния съвет на БСК избра за свой председател Сашо Дончев - президент на „Овергаз инк" АД. Досегашният председател на УС на БСК Божидар Данев бе избран за изпълнителен председател.

Решението е провокирано от необходимостта за привеждане на организационната структура на БСК в съответствие с добрите европейски практики, и по-конкретно - принципите на BUSINESSEUROPE, чийто член е БСК. Целта е административното управление на камарата да се отдели от дейността по определяне на политиките на организациите, която става изцяло функция на Управителния съвет.

Божидар Данев, който председателства УС на БСК повече от 17 години, продължава да управлява административния екип на организацията и да координира взаимоотношенията й с държавните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и др.

Председателят на Управителния съвет на БСК ръководи работата на Управителния съвет, който съгласно Устава на БСК приема планове и програми за дейността на камарата, организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.

Дата: 12.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2065