Дата: 06.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2696

 

Във връзка с появилия се медиен интерес по повод обявеното от министър-председателя намерение за увеличение на минималната работна заплата (МРЗ) информираме, че:

Официалната позиция на Българската стопанска камара по проблема ще бъде представена след обсъждане в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, където ще се запознаем:

1. С последните данни за ръста на производителността на труда и средната работна заплата, като аргументи на правителството за предлаганото увеличение;

2. С прогнозите за приходната част на бюджета и разчетите за бюджетните разходи във връзка с това увеличение, включително разходите, вследствие индексирането на всички плащания, обвързани с нивото на МРЗ.

Припомняме, че отстояваната от БСК позиция се базира на следните ключови моменти:

1. Актуализацията на МРЗ трябва да е част от процедурата по приемането на държавния бюджет и бюджетите на социалните фондове за следващата календарна година, т.е. увеличението следва да стане от 1 януари 2012 г., след извършване на подробна оценка на въздействие.

2. Основен ориентир за актуализация на МРЗ следва да е таван от около 40% спрямо средната работна заплата, достигната към 31.06.2011г. В страните от ЕС-27 делът на МРЗ в средната работна заплата не надхвърля 35-38%. Държавите, които се отклоняват от тези съотношения, в момента са изправени пред огромни фискални дългове, бюджетни дефицити и структурни проблеми в социалната и икономическа сфера.

3. Специфичните размери на МРЗ на секторно и фирмено ниво могат да бъдат изменяни през цялата година на основата на колективното трудово договаряне.

4. Да се пристъпи към минимизиране на ролята на административно определяната МРЗ като инструмент на бюджета и социалната политика чрез поетапна промяна на съответната правна рамка. През изминалите години МРЗ се превърна в основен бюджетен и социален инструмент, а не в измерител на труда, отчитащ производителността, резултатността и квалификацията.

***

МРЗ се използва като основа за плащания и формиране на бюджетни разходи, регламентирани в над 20 закона и над 40 подзаконови нормативни акта. размерът на МРЗ е обвързан по икономически път и със средната работна заплата, със средната пенсия, с минималната социална пенсия, с минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст и други социални плащания и помощи, с определяне на държавни такси и субсидии, вкл. субсидиите на политическите партии. По такъв начин МРЗ и свързаните с нея плащания засягат основни икономически и бюджетни пропорции и влияят пряко върху финансова устойчивост в условия на валутен борд и продължаваща икономическа криза.