17.06.2011

В новото издание на съвеместната рубрика с HR café Bulgaria (www.hrcafe.eu„Горещ стол" разговаряме с Томчо Томов, ръководител на "Национален център за оценка на компетенциите" за проекта на Българската Стопанска Камара, и председател на Асоциацията за развитие на Човешкия потенциал в индустрията. Проектът ще продължи четири години и трябва да помогне за преодоляване на проблемите с работната сила в страната.

Г-н Томов, какви са целите на проекта - Национална референтна мрежа за оценка на компетенциите?

- Ще маркирам три ключови проблема, които има в България:

Според изследване на ЕК от 2009 г. (обхваща знанията и уменията на работната сила в държавите членки на ЕС), България е на последно място по тези показатели, митът за квалифицираните българи окончателно се разми.

Вторият проблем е връзката и взаимодействието между образованието и бизнеса. Все още образованието се развива по критерии отдалечени от реалните търсения и изисквания на бизнеса.

Третият проблем е свързан с разбирането на българина, че с получаването на сертификат, удостоверение или диплома неговото образование приключва. В днешната бизнес среда, изградена върху т.нар. „икономика на знанието", всяка организация е конкурентоспособна само ако нейните служители развиват и обогатяват непрекъснато своите знания и умения. Проектът има за ключова задача да подобри капацитета на работната сила, ефективността и производителността на работещите българи, и да разреши проблемите свързани със съществуващите диспропорции на пазара на труда. Казано в едно изречение - хората нямат работа, но и за работа няма хора! Според проучвания на БСК за стандартите свързани с длъжностните характеристики и с изискванията към тези длъжности и позиции, съвпадението е едва 70%. Основната цел е да създадем стандарти за конкретните длъжности, за конкретни професии, да обърнем пирамидата. Информацията за държавните образователните стандарти, да идва от конкретните работни места, за да се прогнозират потребностите на бизнеса. За да осъществим на практика тази система и да заработи идеята, изграждаме национална партньорска референтна мрежа, в която участват представители на всички заинтересовани страни - социални партньори (работодатели и синдикати), държавата в лицето на образователни институции, министерства, НАПО и представители на академичните среди (БАН и други).

В 20 сектора на икономиката създаваме секторни консултативни съвети. В тях участват представители на изброените организации и институции, които ще изработят професионални стандарти, обвързани с изискванията на пазара и образователните стандарти. Тези съвети ще сертифицират уменията придобити на работното място, по неформален път. Това е изискване и на Европейската общност. Идеята е със създаването на съветите да обвържем тяхната дейност с проект, които стартира в Евросъюза, с цел да се създадат секторни съвети по заетостта. Дейностите ще бъдат идентични за всяка страна член на съюза и структурите създадени в България ще бъдат реално първите в държава членка. Искаме да разработим компетентностни секторни модели, основани на европейски и международен опит. Още един ефект от проекта е, че ще има условия за преносимост на компетенциите- когато сте сертифициран по европейски стандарти, вашите умения и знания и сертификати ще се признават и в чужбина.

През какви етапи минава целият проект?

Първият етап е извършване на анализ и оценка на състоянието на пазара на труда, нагласите на бизнеса, отношението към квалификацията и обучението. Констатирахме, че около 70% от работодателите инвестират под 1% от оборота на предприятието за обучение и квалификация. Тези резултати контрастират ярко с разпространеното мнение, че работодателите в България са склонни да отделят средства за обучение и квалификация на служителите си. Повечето се ограничават със задължителни по кодекса на труда курсове за безопасни и здравословни условия на работното място и т. н. Много важен елемент е извършването на секторни анализи за състоянието на икономиката, на Човешкия капитал и извеждане на препоръки за нормативни промени, защото всичко което искаме да се случи като резултат от нашата работа, се разминава донякъде с действащата нормативна уредба.

Вторият етап е изграждане на Националната рефернтана мрежа, съставена от 20 секторни консултативни съвети със социалните партньори и на 10 места в 10 региона на България, регионални центрове за оценка на компетенциите.

Третият етап е определяне на ключовите длъжности и позиции за всеки сектор. Те не са подредени йерархично, а дават добавената стойност в икономиката. После ще разработим секторен компетентностен модел, отразяващ стандартите за всичките 20 сектора или близо 2000 длъжности обхванати в проекта. За всяка длъжност ще бъде разработен компетентностен профил - стандарт за професионално трудово представяне, даващ обратна връзка към работодателите и към образователната система.

Четвъртият етап е изграждане на информационна система, в която ще бъдат включени секторните компетентностни модели, разработки за всяка длъжност, речници на компетенциите, европейски стандарти, описания за длъжности. Системата ще достига до всеки работодател. Така ще може лесно и бързо да се изгражда компетентностен профил за всяка длъжност, от HR-а на компанията. Това ще се развива, разбира се паралелно с Националния класификатор за професии. Тези профили се прилагат в почти всички спектри на управлението на Човешкия капитал - подбор на персонал, целенасочени обучения, управление и задържане на таланти, оценки на представянето, стимулиране на служителите и други. 
Следващите етапи са свързани със съдействие, обратна връзка и взаимодействие с образователната система, където ще искаме да се актуализират държавнообразователните изисквания към съответна професия и учебните планове свързани с тези изисквания от начално до висше образование.

Проектът предвижда да се работи с 400 пилотни предприятия, в които ние ще внедрим този подход, ще разработим компетентностни модели, компетентностни профили на ключовите длъжности и ще обучим специалистите Човешки ресурси, линейните мениджъри, екипните ръководители в прилагането на цялостния модел на работа основан на компетентностния подход. Ще бъда обучени и 200 оценители на компетенции, изцяло нова професия за България. Идеята ни е те да получат сертификати за оценители на резултатите от неформално обучение, обучение получено в практиката. Сертификатите ще бъдат издавани съвместно с Министерството на образованието и НАПО. Тези оценители ще бъдат включени в работа по проекта извършвана в пилотните предприятия. 

Така след 2 години проекта трябва да приключи, с успех надявам се. Резултатите до сега показват, че сме на прав път, нещата вървят успешно.

Готов ли е пазара на труда за една инициатива от такъв мащаб?

- Обобщавайки, не бих казал, че е готов. Наскоро за първи път чух изказано или по-скоро прието твърдението, че образованието е услуга. Досега това определение се избягваше. Щом образованието е услуга, то трябва да се развива на пазарен принцип и да съответства на потребностите на всички участници и реалностите на икономиката. Така, че чрез този проект ще се получи обратна информация за качеството на услугите предлагани в държавния и частния сектор у нас. Безработните също ще могат да се възползват от ресурсите на проекта. Те няма да бъдат привличани с обещания за получаване на сертификат за абстрактна професия и обучавани от знайни незнайни центрове и фирми. Ще има конкретни стандарти, позволяващи не само отлично представяне на интервю за работа, но и гарантиращи след постъпване на нова длъжност, наличието на умения даващи добавена стойност на компанията работодател.


Вижте видеозапис на интервюто тук - http://www.tbmagazine.net/video/khorata-nyamat-rabota-no-i-za-rabota-nyama-khora.html

Дата: 17.06.2011

Източник: сп. Твоят бизнес

Прочетено: 4100