Дата: 27.06.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2734

Днес, 28.06.2011г., в БСК се проведе среща-дискусия по националните политики по търговията с емисии на СО2 в периода 2013-2020г.

Обсъжданията протекоха в два  панела:

  1. Процедури по разпределение на квоти през периода 2013-2020 - лектори от МОСВ и Институт по Енергетика.
  2. Приемане или отказ от дерогация по чл. 10 на директива 2003/87/ЕС и ефект върху цените и индустриалното енергопотребление - лектори от МИЕТ и Институт за енергиен мениджмънт.

Бяха представени основните типове оператори, включени в схемата през периода 2013-2020г., както и процедурите и документите за разпределение на квоти за емисии на парникови газове.

За третия период в обхвата на търговията се включват и допълнителни сектори - Производство или преработка на цветни метали, Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс - в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Всички предприятия, включени в дейностите по Приложение 7 на ЗООС, трябва да подадат необходимата информация в подходящ формат - Доклад за данните от базовата линия до 15 юли 2011г.

Във втория панел бяха коментирани необходимите действия, по вариантите, предвидени по чл. 10в на Директива 2003/87/ЕС. Този режим дава възможност на държави-членки, чиито електроенергийни системи отговарят на определени критерии, да прибягват до безплатно предоставяне на квоти за емисии на електрогенериращи инсталации през периода 2013-2020.

Беше подчертано, че при всички случаи в цената на електроенергията за крайните потребители ще бъде увеличена с цената на квотите, които трябва да бъдат купени от електропроизводителните дружества и допълнителното финансиране на проекти в случай на дерогация по чл. 10 на Директивата.

Не е взето решение и липсва проектна готовност за използването на  над 3,6 - 4 млрд. евро от продажба на емисионни квоти от страна на българската държава от началото на 2013г.

Общото виждане, е че тези средства следва да бъдат насочени по прозрачни процедури в проекти, намаляващи емисиите на парникови газове и ограничаващи ръста на цените на произвежданата и доставяна електроенергия за стопански нужди и битово потребление.