Дата: 03.07.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2860

ПОЗИЦИЯ

Относно: Новите цени на електроенергията, в сила от 1 юли 2011 г.

Оценяваме повишаването на цените на енергоносителите като обективен процес, който зависи от влиянието на множество фактори, част от които са включени и в мотивите на ДКЕВР за новите енергийни цени от 1 юли т.г.:

  1. Увеличаващият се дял „зелена енергия",
  2. Сключените дългосрочни договори за изкупуване на тока;
  3. Квотите СО2, който ще трябва да купуват след 2013 г. топлофикационните дружества, работещи на въглища.

С това решение, обаче, отново не се преодоляват натрупаните през последните години деформации в енергийния сектор. Отново се вземат непазарни решения, създаващи неравнопоставеност между:

  • бизнеса и битовите потребители - вследствие разширяване на антипазарната практика за „кръстосано субсидиране" на енергията за битово потребление чрез по-високите цени на тази за производствени цели;
  • потребителите на електроенергия (в т.ч. малките и средните предприятия и битовите консуматори) и потребителите на топлоенергия - поради изкупуването на завишени цени на произвежданата от топлофикационните дружества ел.енергия с цел намаляване цената на топлоенергията.

Потвърждаваме категоричното си несъгласие с използването на енергийните цени за целите на социалната политика. Считаме, че за подпомагането на най-бедните слоеве от населението следва да се прилагат други механизми, но не и такива, които деформират пазарната среда и прехвърлят тежестта от едни потребители към други.

Апелираме за по-голяма решимост на правителството за дерогация, преразглеждане на непазарните дългосрочни договори за изкупуване на ел. енергия, по примера на новите членки на ЕС, вкл. да се прекрати изкупуването на завишени цени на електрическата енергия от ТЕЦ.

Всяко отлагане на необходимите пазарни решения при ценообразуването в енергийния сектор е предпоставка за все по-сериозни икономически и социални сътресения в обществото. Необходимо е да отбележим, че българското правителство застрашително изостава с решенията се в изпълнение на Директивите на ЕС за разделяне на преноса от производството, демонополизирането на сектора (един лиценз - едно дружество) и диверсификацията на енергоснабдяването - проблеми, които могат да «избухнат» след 2013 година при следващия управленски мандат.

От особена важност за бизнеса е прозрачността при ценообразуването на енергийните носители. В този смисъл, възприемаме като стъпка в правилната посока обсъжданото включване на експерти на работодателските и синдикалните организации в работните групи по формиране на цените. Това е възможност за достъп до повече информация, а оттам - за по-голяма яснота по отношение на ценообразуването в енергийния сектор.