18.07.2011

 

Във връзка с многобройните негативни становища по законопроекта за управление на отпадъците на предприятия, браншови организации, организации за оползотворяване, общини и оператори за събиране и третиране на масово разпространени, промишлени, строителни, опасни, битови и други отпадъци, национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане" и Съюз за стопанска инициатива:

  1. Застават категорично зад позицията, че приемането на законопроекта не дава нови решения, а задълбочава проблемите при третиране на масово разпространените, промишлените и опасни отпадъци и възпроизвежда негативната практика при определяне на таксата битови отпадъци. Нарушават се принципите на свободна и лоялна конкуренция, за пореден път се въвеждат разрешителни режими, без ясна оценка на капацитета на администрацията да управлява процесите, вместо електронно базирана регистрация и ефективен контрол на държавните институции, основан на оценка на риска. Поставя се под заплаха нормалната работа на сектора за рециклиране и основните предприятия от металургичната промишленост, бюджетните приходи, платежния баланс и заетостта.
  2. Считат за необходимо осигуряването на достатъчно време за разработване на нов вариант на ЗУО при промяна на изходните принципи и концепция за управление на основните отпадъчни потоци и разработване на паралелна оценка за въздействие.
  3. Настояват за оттегляне на законопроекта от Народното събрание и изготвяне на нов вариант, съобразен  със становищата и предложенията на основните заинтересовани страни.
  4. Призовават компетентните институции и оправомощени лица да сезират Европейските институции, Президента на Републиката, Комисията за защита на конкуренцията, Комисия за защита от дискриминация, Омбудсмана на Република България, Конституционния съд с оглед вземане на необходимите отговорни решения.

 

Дата: 18.07.2011

Източник: АИКБ, БСК, БТТП, БСЧП, ССИ

Прочетено: 3166