21.04.2007

АИКБ подкрепи предложенията на БСК за промени в Закона за местните данъци и такси

ДО

Г-н Ремзи Осман 
Председател на ПК по местно     
самоуправление, регионална политика  
и благоустройство

Г-н Пламен Орешарски
Министър на финансите 

Г-н Петър Димитров 
Председател на ПК по бюджет и финанси 

Г-н Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите
Г-н Георги Божинов
Председател на ПК по околната среда и водите
 

ПОЗИЦИЯ
на Асоциация на индустриалния капитал в България

Относно: предложения на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес за изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси и за допълнение на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Асоциацията на индустриалния капитал в България разглежда представените от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес предложения за изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси и предложения за допълнения на Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, изготвян от МОСВ като принципна позиция за изменения в нормативната база и споделя мотивите на предложенията за предлаганите изменения.

За нас особено уместни са вижданията за уеднаквяване на действащия в Република България режим за определяне на размера на такса битови отпадъци с този на партньорите от ЕС и възможността за реално отчитане на събраните количества битови отпадъци.

Приложение:
Предложения на Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес, техен изх. № 753/02.04.2007 г.

С уважение:
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Дата: 21.04.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 3068