Дата: 05.10.2011

Източник: БСК

Прочетено: 1957

 

На 4 октомври т.г. в Брюксел бе подписана декларация между Национална бразилска конфедерация на индустрията
и BUSINESSEUROPE - Конфедерация на европейския бизнес, чийто член от българска страна е БСК.

 

В декларацията се предлагат съвместни действия в подкрепа на предприятията, финансовия сектор, енергетиката и климатичните промени, развитието на конкурентоспособността и иновациите.

По време на двустранната среща от бразилска страна бе представена прагматична и амбициозна програма за насърчаване на търговията и инвестициите в двете икономики.

В съвместния си документ бизнес лидерите препоръчват да се подобри данъчното регулиране, за да се намали облагането на инвестициите. Акцент се поставя и върху укрепването на двустранния диалог по отношение регулаторните режими в областта на енергетиката, телекомуникациите, инфраструктурата, суровините.

От гледна точка на бизнеса е важно да се насърчат двустранната търговия и инвестиционните потоци чрез мерки, насочени към:

-     Премахване на регулаторните пречки пред свободното движение на стоки, услуги и инвестиции;

-     Насърчаване създаването на стабилна регулаторна рамка на секторно ниво, с оглед осигуряване на предвидима бизнес среда за търговия и инвестиции;

-     Насърчаване на иновациите.

Като цяло, бразилският и европейският бизнес вярват, че усилията трябва да се концентрират върху подобряването на данъчната среда. Освен това, правителствата трябва да предприемат стъпки за премахване на бариерите пред търговията и инвестициите. Цялостната регулаторна система на двете страни създава проблеми за двустранните инвестиции и търговия.

ИНВЕСТИЦИИТЕ

В съвместната декларация се посочва, че в периода преди кризата (2007-2008 г.) европейските инвестиции заемат 50 на сто от преките инвестиции в Бразилия. От началото на 90-те години на миналия век европейските инвестиции са били значително диверсифицирани по отношение на секторите - енергетика, телекомуникации, финанси, транспорт и др. През настоящото десетилетие се интензифицират инвестициите в сектори като минното дело, производството на стомана, добив на нефт и газ.

От друга страна, бразилските инвестиции в ЕС се увеличават бързо през последните две десетилетия и в тази връзка става все по-важно да се поддържа устойчив ръст на европейската икономика.

Инвестициите се превръщат в основен вектор за задълбочаване на двустранните икономически отношения. За да се възползват от този потенциал, бразилските и европейските фирми трябва да имат благоприятна инвестиционна среда, поради което е наложително регулаторната и данъчна среда да се подобрят, както в Бразилия, така и в ЕС.

ИНОВАЦИИТЕ

От съществено значение за развитието на двете икономики във все по-глобализиращия се свят е насърчаването на иновациите, се отбелязва още в документа. Разработеният Съвместен план за действие между ЕС и Бразилия определя науката, технологиите и иновациите като един от водещите приоритети. Повече от всякога ЕС е изправен пред предизвикателството за намиране на нови начини за стимулиране на икономическия растеж, а от своя страна Бразилия трябва да гарантира, че неотдавнашните икономически успехи се базират на солидна основа. Конвенционалните подходи към политиката в областта на иновациите са остарели, категорични са бизнес лидерите. За успешното привеждане на идеите до пазарите е необходимо да се насърчи предприемаческият подход към иновациите, като трябва да се обърне особено внимание на привличането на малките и средните предприятия към този процес.

ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА

Централен фокус на усилията за преодоляване на трудностите в двустранните отношения между ЕС и Бразилия следва да се постави върху данъчната политика. Създаденият през Юни 2010 г. Съвет по данъчна и инвестиционна политика „ЕС-Бразилия" идентифицира редица бариери, които се отразяват негативно върху двустранните инвестиции и, по-специално - върху насочените към Бразилия. Сред тях са трудностите, свързани с бразилското законодателство в областта на трансферното ценообразуване, високата данъчна тежест върху услугите и трансфера на технологии, двойното данъчно облагане между Бразилия и няколко европейски страни, както и сложността на данъчната среда в Бразилия. Всичко това пречи на интеренационализацията на бразилските компании.


Пълният текст на документа е публикуван в прикачения по-долу файл!