08.11.2011

На 9 ноември т.г. ще отворят врати и регионалните центрове в Плевен и Варна.

Регионалните центрове за оценка на компетенциите ще подпомагат внедряването на
професионални стандарти за ключовите специалисти в местните предприятия

Днес, 8 ноември 2011 г., в Стара Загора и в Бургас бяха открити първите два регионални центрове за оценка на компетенциите на работната сила, а утре предстои откриването на регионални центрове във Варна и Плевен.

Регионалните центрове за оценка на компетенциите на работната сила са част от национална мрежа, обединяваща 20 секторни и 10 регионални центъра по проект, осъществяван от Българската стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси". Основната цел на проекта на БСК е да създаде национална информационна система за оценяване на компетенциите на работната сила, а регионалните стопански асоциации и камари са партньори по проекта на регионално ниво.

Регионалните центрове за оценка на компетенциите ще имат като първа задача да координират и изпълняват дейността по тестване в предварително подбрани пилотни предприятия от региона на специално разработените карти за оценка на компетенциите. По този начин ще бъде подкрепено разработването и прилагането на професионалните стандарти за ключови длъжности за предприятията от отделните сектори на икономиката.

Самите стандарти (компетентностни модели) се разработват от експертни екипи (секторни и регионални референтни звена), съставени основно от специалисти по управление на човешките ресурси. Компетентностните модели показват какви професионални знания и умения, квалификация и персонални качества трябва да притежават отделните специалисти, заемащи ключовите позиции в предприятията, като се отчита спецификата за отделните сектори на икономиката. Ключовите длъжности са стратегически важни, защото от тях се очаква да повишат производителността и конкурентоспособността на фирмите, а оттам и на целия сектор и на икономиката, като цяло.

На база формулираните компетентностни модели експертите създават карти за оценка на компетенциите (КОК), чрез които се провежда практическото тестване и оценяване на работниците и служителите за това доколко отговарят на изискванията за заеманата от тях длъжност. КОК ще бъдат основа за разработване на самата национална информационна система, но преди да се пристъпи към нейното изграждане, се провежда тестване на КОК в пилотни предприятия. Едва след този тестов период и отстраняване на евентуалните проблемни места в КОК, ще започне изграждането на Информационната система за оценка на компетенциите (ИСОК).

Регионалните центрове ще работят под методическото ръководство на създадения по проекта на БСК Национален център за оценка на компетенциите и в сътрудничество със секторните референтни звена, които са отговорни за формулирането на професионалните стандарти (компетентностни модели) за съответните икономически сектори. До момента са създадени секторни референтни звена в сферата на металургията, туризма, електрониката, електротехниката, месопреработването, мебелната промишленост и машиностроенето, където вече се разработват съответните компетентностни модели. Предстои да бъдат създадени още 13 секторни референтни звена, така че общият брой на обхванатите от системата сектори ще стане 20, а въведените компетентностни стандарти ще са за повече от 400 длъжности.

В рамките на проекта на БСК ще бъдат обучени и сертифицирани над 200 оценители на компетенции. Около 2000 ръководители на екипи и мениджъри ще бъдат консултирани по процесите, свързани с внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси и оценката на трудовото представяне на техните служители.

Въвеждането на компетентностния подход за управление на човешките ресурси в предприятията цели да създаде и утвърди професионални стандарти, които да са в помощ на самите заети и на работодателите, както и на институциите, ангажирани с проблемите на квалификацията и пазара на труда. По този начин ще се създаде възможност за по-прецизно анализиране и прогнозиране на нуждите на пазара на труда от работна сила с конкретни знания и умения - проблем, стоящ в основата на съществуващите към момента дисбаланси на трудовия пазар у нас.

Освен това, ще се задълбочи връзката между бизнеса и системата на образование и квалификация, така че учебните планове и програми да се адаптират към актуалните пазарни изисквания.

Не на последно място, чрез прилагането на компетентностния подход при управлението на човешките ресурси, разходите за обучение и подбор на служители ще станат много по-ефективни.

Ценното при определянето на стандартите за професиите и длъжностите е и това, че те ще бъдат съобразени с уменията, изисквани на европейския пазар на труда. С това българските специалисти ще могат да работят на същите позиции в европейската икономика и по този начин ще се повиши мобилността и адаптивността на работната сила.

Специалистите на БСК ще работят и за въвеждането на електронен паспорт на уменията, който ще удостоверява нивото на придобитите и оценени в практиката умения и ще изпълнява ролята на виртуално портфолио, документиращо качествата на кандидатите за работа. По този начин ще бъдат признати (удостоверени) знанията и уменията, придобити в практиката, без да е задължително те да са получени по пътя на формалното обучение.

Чрез изгражданата по проекта на БСК онлайн базирана информационна система ще се подпомогне и професионалното ориентиране, което ще даде по-ясна и по-добра перспектива за реализация на младите хора, излизащи от системата на образование и квалификация.

Гости на откриването на регионалните центрове за оценка на компетенциите в Стара Загора и Бургас днес бяха представители на местната власт, териториалните поделения на институциите, ангажирани с проблемите на пазара на труда и квалификацията на работната сила, синдикатите, работодатели от региона, мениджъри „Човешки ресурси" и медии.

За контакт:

РЦОК - гр. Стара Загора
6003 Стара Загора, ул. Екз. Антим І № 28, тел. 042 641 141, 0878 255 128, e-mail: sk_sz@sz.inetg.bg

РЦОК - гр. Бургас
8000 Бургас, ул. Ап. Карамитев 3, п.к. 391, тел. 056 840 850, 056 840 503, e-mail: cci-bs@bu.bia-bg.com

РЦОК - гр. Варна
9000 Варна, бул. Съборни 22, тел. 052 622 304, 052 622 340, e-mail: isa_varna@abv.bg

РЦОК - гр. Плевен
5800 Плевен, ул. Дойран 138, ет. 5 (Бивш Дом на модата), тел. 064 819 038, e-mail: ia_pleven@yahoo.com

Повече за проекта на БСК можете да видите на адрес www.competencemap.bg.

Дата: 08.11.2011

Източник: БСК

Прочетено: 5505