Членове на БСК

296

в областта

Представяне

За ТИК - Бургас

Търговско-индустриалната  камара в област Бургас (www.cci-bourgas.org) е учредена през 1982 година като доброволен икономически съюз с цел да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове. ТИК е колективен член на БСК. В нея членуват около 150 промишлени и търговски фирми от Бургас, Поморие, Несебър, Царево и др.

На територията на областта са упълномощени да поеме функциите на Местен орган на БСК и да защитават на общинско ниво интересите на работодателите фирми от общините: Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Приморско и Царево. 

Камарата участва активно, като член в работата на регионалните комисии и съвети по различни направления и проблеми:

 • Комисия за икономическо и социално сближаване в Югоизточен район за планиране – Работно група по проблемите на бизнеса и туризма;
 • Регионален съвет по заетостта – гр. Бургас;
 • Общински съвет по заетостта – гр. Айтос;
 • Общински съвет по заетостта – гр. Карнобат;
 • Областен съвет по условията на труд;
 • Областен съвет за развитие;
 • Областен обществен съвет по корупция;
 • Комисия за подбор на кандидатите за работа в съответните администрации;
 • Регионална помирителна комисия за защита на потребителите и за правилата на търговия;
 • Комисия към областна дирекция “Земеделие и гори”;
 • Съвет за сътрудничество към ДБТ “Зора” и ДБТ “Възраждане”.

Дейности
 
1. Издаване и заверка на всички видове СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ ПРИ ИЗНОС, съгласно международните норми за търговия
1.1. Заверка на външнотърговски документи и проформа фактури.

2. Икономически анализи и консултации:
2.1. Приватизационни, пазарни и базисни оценки от лицензирани експерти с Лиценз № 2132 издаден от Агенцията за приватизация на ТИК за оценки на: недвижими имоти; машини и съоръжения; цели предприятия и обособени части; за продажба на търг, наемане и пренаемане, ипотеки и др. 
2.2. Общински стратегии за развитие и програми за реализация – консултации и разработка.
2.3. Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие.
2.4. Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции.
2.5. Оценки на инвестиционни проекти
2.6. Пазарна оценка на фирми и дълготрайни материални активи.
2.7. Тръжна и конкурсна документация за обекти, подлежащи на приватизация, продажба на търг.
2.8. Разработване на проекти и обосновки за малки и средни предприятия
2.9. Консултации при разработване на алтернативни варианти за финансиране – чрез емитиране на акции и облигации.
2.10. Изработване на проспекти на фирми за публично представяне на ценни книжа пред Комисията за ценни книжа и фондови борси.
2.11. Разработване на становища по проекти и изменение на нормативни актове в областта на икономиката и социалното партньорство.

3. Правни услуги
3.1. Правни анализи на фирми
3.2. Консултации в областта на търговското право, данъчното право, осигурителни отношения, вещно право, нелоялна конкуренция и други.
3.3. Договори за доставка, съвместна дейност, цесия, външнотърговски сделки, заем, залог, ипотека, лизинг, посредничество и други.
3.4. Подготовка на документи и регистрация, промени в регистрацията на фирми.
3.5. Други правни услуги.

4. Икономическа и социална политика
4.1. Консултации за решаване на икономически проблеми на предприятията.
4.2. Консултации по: данъчно законодателство, митнически режим, външнотърговски режим, кредитна и инвестиционна политика, осигурителни взаимоотношения, подготовка на материали и разработки по т. 4.1., 4.2.

5. Трудово законодателство
5.1. Консултации по трудово законодателство.
5.2. Помирения, преговори по колективни трудови спорове.
5.3. Обучение по: колективно договаряне, поведение на работодателя в условията на стачки, здравословни и безопасни условия на труд и др.

6. Външноикономическо сътрудничество и бизнес контакти
6.1. Международни проекти и програми.
6.1.1. Консултации и разработки за участие в международни проекти.
6.1.2. Разработки и бизнес планове за кредитиране на инвестиционни проекти.
6.1.3. Съпровождане и посредничество за бизнес контакти по поръчка.
6.2. Организиране на бизнес срещи и установяване на делови контакти с чуждестранни фирми.
6.3. Съдействие за участие в международни панаири, изложения, презентации, семинари и други

7. Подготовка и внедряване на Системи за управление на качеството /СУК/ по стандартите на ISO 9001 : 2000

8. Подготовка и внедряване на Системи за управление на околната среда по стандартите на от серията ISO14000 и EMAS

9. Подготовка и внедряване на Система за “Здравословни и безопасни условия на труд” по стандартите на ISO 18000

10. Подготовка и внедряване на Система за анализ и контрол по стандартите на HACCP.

11. Подготовка на изпитателни лаборатории за акредитация, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2001 и Българската служба за акредитация /ИА “БСА”/ по отношение на организация и дейност.

12. Провеждане на обучение, професионална квалификация и преквалификация – Лицензия № 200312048/02.10.2003 г. издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение – София, над 39 професии /Приложение/
12.1. Организиране и провеждане на курсове, семинари и други форми на обучение в чужбина е страната.

13. Представителство интересите на членовете пред обществени, държавни и други органи в страната и чужбина.

14. Защита интересите на работодателите в диалога с правителството и синдикатите.

15. Регистрация на търговски марки, промишлени образци и наименование за произход, лицензионни договори, права върху технологични продукти, франчайзинг и други.

16. Сертификация за удостоверен производител с цел защита от нелоялна конкуренция

17. Предприсъединителна програма “САПАРД” на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони.
17.1. Разработване на бизнес планове за кандидатстване по програмата.
17.2. Издаване и заверка на Сертификати за произход по програма САПАРД.

18. Разглеждане на съдебни спорове, чрез Арбитражен съд към Българска стопанска камара.

19. Съдействие за издаване на входни и изходни визи за бизнес пътувания. Покани–декларации за чуждестранни бизнес партньори.

20. Информационна система “Технологичен пазар” за осъществяване на пазарно ориентиран технологичен трансфер между източниците и потребителите на технологии, с цел постигане на партньорство, пазарно развитие и инвестиции.

21. Удостоверение за универсален електронен подпис “B-trust” за персонална и фирмена идентификация пред държавната администрация.

22. Включване в електронния вестник “BIA daily” за бизнес информация и публикации.

23. Други дейности по конкретни проблеми и по искане на членовете.
 


Членове на БСК в област Бургас

1. Членове на СК Бургас 101
2. Членове на Браншови организации 186
3. Директни 9Членове на БСК в област Бургас по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 4
Металургия. 5
Образование 2
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 11
Преработваща промишленост - некласифицирана. 5
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 5
П-во на изделия от каучук и пластмаси 5
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 1
П-во на машини и оборудване. 13
П-во на превозни средства 3
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 2
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 5
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 1
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 20
Селско, ловно и горско стопанство 17
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 2
Строителство 75
Транспорт, складиране и събщения 36
Търговия, 27
Хотели и ресторанти 19Управителен съвет на ТИК-Бургас

ЖОРЖ ДЕРЕЛИЕВ председател  Дивамар АД
ГРАДИ ГРАДЕВ член на УС БУЛЕС - 99 ООД
ВИДКА ВЪЛЧЕВА зам.-председател Интерконсулт - В ЕООД
БОЖИН ГРАМАТИКОВ член на УС Институт по земеделие
КРАСИМИР ГРУДОВ член на УС Силвър Сървис ООД
ГЕОРГИ ТОДОРОВ член на УС Проектант Бургас АД
РУСЛАН ИВАНОВ член на УС Релакс Би ЕООД
ВАЛЕНТИН ЗЛАТЕВ член на УС Лукойл Нефтохим Бургас АД
ЖЕЛЧО МИНЧЕВ член на УС Аквила - 94 
НАЧО РАДЕВ член на УС Френдс ООД


Устав на ТИК - Бургас 

Жорж Дерелиев
Председател на УС
056/ 840 850, 056/ 840 889
Видка Вълчева
Зам.-председател на ТИК-Бургас