Членове на БСК

225

в областта

Представяне

ЗА СТОПАНСКА КАМАРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Стопанска камара (СК) в област Велико Търново е учредена през 1982 година като юридическо лице с нестопанска цел, създадено да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове, да представлява и защитава интересите на членуващите работодатели на местно, общинско, областно, отраслово, национално и международно равнища, да съдейства за развитие на пазарната икономика.

СК е колективен член на Българската Стопанска Камара (БСК). В нея членуват около 50 промишлени и търговски фирми от Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш и др. На територията на областта Стопанска Камара – Велико Търново изпълнява функциите на местен орган на БСК, като защитава на общинско ниво интересите на работодателите и фирмите, членуващи в камарата пред местните власти на цитираните общини.

ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

Камарата участва активно, като член в работата на регионалните комисии и съвети по различни направления и проблеми:

 • Регионален съвет по заетостта – гр. Велико Търново;
 • Областен съвет по условията на труд;
 • Областен съвет за развитие на област Велико Търново;
 • Областен обществен съвет по превенция на корупцията;
 • Регионална помирителна комисия за защита на потребителите и за правилата на търговия;
 • Комисия към областна дирекция “Земеделие и гори”;
 • Обществен съвет към Регионален инспекторат по образование.

УСЛУГИ

                 І. Бизнес услуги

 • Издаване и заверка на всички видове СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ ПРИ ИЗНОС, съгласно международните норми за търговия
 • Заверка на външнотърговски документи и проформа фактури.
 • Икономически анализи и консултации:
 • Общински стратегии за развитие и програми за реализация – консултации и разработка.
 • Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие.
 • Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции.
 • Оценки на инвестиционни проекти
 • Разработване на проекти и обосновки за малки и средни предприятия
 • Разработване на становища по проекти и изменение на нормативни актове в областта на икономиката и социалното партньорство. 
 • Организиране на обучение, професионална квалификация и преквалификация. 

ІІ. Правни услуги

 • Правни анализи на фирми
 • Консултации в областта на търговското право, данъчното право, осигурителни отношения, вещно право, нелоялна конкуренция и други.
 • Договори за доставка, съвместна дейност, цесия, външнотърговски сделки, заем, залог, ипотека, лизинг, посредничество и други.
 • Подготовка на документи и регистрация, промени в регистрацията на фирми.
 • Други правни услуги.

ІІІ.  Икономическа и социална политика

 • Консултации за решаване на икономически проблеми на предприятията.
 • Консултации по: данъчно законодателство, митнически режим, външнотърговски режим, кредитна и инвестиционна политика, осигурителни взаимоотношения.

ІV. Трудово законодателство

 • Консултации по трудово законодателство.
 • Помирения, преговори по колективни трудови спорове.
 • Обучение по: колективно договаряне, поведение на работодателя в условията на стачки, здравословни и безопасни условия на труд и др.

V.  Външноикономическо сътрудничество и бизнес контакти

 • Предоставяне на информация от дирекция Външно-икономическо сътрудничество на БСК на членовете от Великотърновска област за международни бизнес предложения.
 • онсултации и разработки за участие в национални и международни проекти.
 • Разработки и бизнес планове за кредитиране на инвестиционни проекти.
 • Съпровождане, превод на документация и посредничество за бизнес контакти по поръчка.
 • Организиране на бизнес срещи и установяване на делови контакти с чуждестранни фирми.
 • Съдействие за участие в международни панаири, изложения, подготовка на презентации, провеждане на семинари и други.
 • Организиране и провеждане на курсове, семинари и други форми на обучение в региона и чужбина.
 • Регистрация на обекти на интелектуална собственост - търговски марки, промишлени образци и наименование за произход, лицензионни договори, права върху технологични продукти, франчайзинг и други.
 • Разработване на бизнес планове и документация за кандидатстване по оперативните програми – Програма за Развитие на Селските Райони, „Повишаване конкурентноспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, Фонд „Научни изследвания”, „Национален иновационен фонд”.
 • Съдействие за издаване на входни и изходни визи за бизнес пътувания, покани–декларации за чуждестранни бизнес партньори.
 • Други дейности по конкретни проблеми и по искане на членовете.

ЕКИП НА СТОПАНСКАТА КАМАРА:

 1. Инж. Станимир Цонев – Председател на Управителния съвет, експерт по организация на туристически и обществени инициативи.
 2. Доц. д-р Митко Господинов – Изпълнителен директор, експерт по подготовка, управление на проекти и международни контакти.
 3. Георги Стефанов – Член на УС, експерт по трудови и правни въпроси.
 4. инж. Любомир Шербетов – Член на УС, експерт по строителна и инвестиционна дейности.
 5. инж. Владимир Григоров – Член на УС, експерт технологични и образователни програми.
 6. Светослав Пълчовски – Член на УС, експерт по банкови, кредитни и финансови въпроси.
 7. Румен Симеонов – Член на УС, експерт по инвестиционни, икономически анализи.


Членове на БСК в област Велико Търново

1. Членове на Стопанска камара Велико Търново 48
2. Членове на Браншови организации 172
3. Директни 5Членове на БСК в област Велико Търново по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Образование 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 9
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 5
П-во на електро, опитично и друго оборудване 1
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на машини и оборудване. 11
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 8
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 2
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 22
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 3
Строителство 74
Транспорт, складиране и събщения 15
Търговия, 16
Финансово посредничество 2
Хотели и ресторанти 11


Управителен съвет на Стопанска камара - Велико Търново

 1. Доц. д-р Митко Господинов – председател на Управителния съвет на СК-В.Търново, Институт по роботика при БАН
 2. Георги Стефанов – изпълнителен директор на СК-В.Търново, "Екотех Инженеринг ВТ“ ООД
 3. инж. Любомир Шербетов – Член на УС на СК-В.Търново, "Водстрой - ВТ“ АД
 4. инж. Владимир Григоров – Член на УС на СК-В.Търново, "Механика“ ООД
 5. доц. Венета Матеева Член на УС - Стопански факултет на ВТУ „“Св. Св. Кирил и Методий

Контролен съвет на Стопанска камара - Велико Търново

 1. Стефан Костурков, Член на КС, "Транспорт Гарант" АД
 2. Владислав Стефанов, Член на КС, "Евроинс" АД, Велико Търново
 3. Велизар Гечев, Член на КС, "Велстрой" ООД

Устав на Стопанска камара - Велико Търново 

Митко Господинов
Председател на УС
0884 462 633
Георги Стефанов
Изпълнителен директор
0888 976 226