Членове на БСК

225

в областта

Представяне

ЗА СТОПАНСКА КАМАРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Стопанска камара (СК) в област Велико Търново е учредена през 1982 година като юридическо лице с нестопанска цел, създадено да подпомага, насочва и разгръща стопанската инициатива на своите членове, да представлява и защитава интересите на членуващите работодатели на местно, общинско, областно, отраслово, национално и международно равнища, да съдейства за развитие на пазарната икономика.

СК е колективен член на Българската Стопанска Камара (БСК). В нея членуват около 50 промишлени и търговски фирми от Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеш и др. На територията на областта Стопанска Камара – Велико Търново изпълнява функциите на местен орган на БСК, като защитава на общинско ниво интересите на работодателите и фирмите, членуващи в камарата пред местните власти на цитираните общини.

ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ

Камарата участва активно, като член в работата на регионалните комисии и съвети по различни направления и проблеми:

 • Регионален съвет по заетостта – гр. Велико Търново;
 • Областен съвет по условията на труд;
 • Областен съвет за развитие на област Велико Търново;
 • Областен обществен съвет по превенция на корупцията;
 • Регионална помирителна комисия за защита на потребителите и за правилата на търговия;
 • Комисия към областна дирекция “Земеделие и гори”;
 • Обществен съвет към Регионален инспекторат по образование.

УСЛУГИ

                 І. Бизнес услуги

 • Издаване и заверка на всички видове СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД НА СТОКИ ПРИ ИЗНОС, съгласно международните норми за търговия
 • Заверка на външнотърговски документи и проформа фактури.
 • Икономически анализи и консултации:
 • Общински стратегии за развитие и програми за реализация – консултации и разработка.
 • Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие.
 • Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции.
 • Оценки на инвестиционни проекти
 • Разработване на проекти и обосновки за малки и средни предприятия
 • Разработване на становища по проекти и изменение на нормативни актове в областта на икономиката и социалното партньорство. 
 • Организиране на обучение, професионална квалификация и преквалификация. 

ІІ. Правни услуги

 • Правни анализи на фирми
 • Консултации в областта на търговското право, данъчното право, осигурителни отношения, вещно право, нелоялна конкуренция и други.
 • Договори за доставка, съвместна дейност, цесия, външнотърговски сделки, заем, залог, ипотека, лизинг, посредничество и други.
 • Подготовка на документи и регистрация, промени в регистрацията на фирми.
 • Други правни услуги.

ІІІ.  Икономическа и социална политика

 • Консултации за решаване на икономически проблеми на предприятията.
 • Консултации по: данъчно законодателство, митнически режим, външнотърговски режим, кредитна и инвестиционна политика, осигурителни взаимоотношения.

ІV. Трудово законодателство

 • Консултации по трудово законодателство.
 • Помирения, преговори по колективни трудови спорове.
 • Обучение по: колективно договаряне, поведение на работодателя в условията на стачки, здравословни и безопасни условия на труд и др.

V.  Външноикономическо сътрудничество и бизнес контакти

 • Предоставяне на информация от дирекция Външно-икономическо сътрудничество на БСК на членовете от Великотърновска област за международни бизнес предложения.
 • онсултации и разработки за участие в национални и международни проекти.
 • Разработки и бизнес планове за кредитиране на инвестиционни проекти.
 • Съпровождане, превод на документация и посредничество за бизнес контакти по поръчка.
 • Организиране на бизнес срещи и установяване на делови контакти с чуждестранни фирми.
 • Съдействие за участие в международни панаири, изложения, подготовка на презентации, провеждане на семинари и други.
 • Организиране и провеждане на курсове, семинари и други форми на обучение в региона и чужбина.
 • Регистрация на обекти на интелектуална собственост - търговски марки, промишлени образци и наименование за произход, лицензионни договори, права върху технологични продукти, франчайзинг и други.
 • Разработване на бизнес планове и документация за кандидатстване по оперативните програми – Програма за Развитие на Селските Райони, „Повишаване конкурентноспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, Фонд „Научни изследвания”, „Национален иновационен фонд”.
 • Съдействие за издаване на входни и изходни визи за бизнес пътувания, покани–декларации за чуждестранни бизнес партньори.
 • Други дейности по конкретни проблеми и по искане на членовете.

 


Членове на БСК в област Велико Търново

1. Членове на Стопанска камара Велико Търново 48
2. Членове на Браншови организации 172
3. Директни 5Членове на БСК в област Велико Търново по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 1
Други дейности, обслужващи обществото и личността 2
Образование 5
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 9
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 5
П-во на електро, опитично и друго оборудване 1
П-во на изделия от каучук и пластмаси 1
П-во на машини и оборудване. 11
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 8
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 8
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 2
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 22
Селско, ловно и горско стопанство 4
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 3
Строителство 74
Транспорт, складиране и събщения 15
Търговия, 16
Финансово посредничество 2
Хотели и ресторанти 11

Управителен съвет на Стопанска камара - Велико Търново

 1. Георги Стефанов – председател на Управителния съвет на СК-В.Търново
 2. Евгения Господинова – Член на УС на СК-В.Търново и изпълнителен директор
 3. инж. Владимир Григоров – Член на УС на СК-В.Търново
 4. доц. Венета Матеева Член на УС - Член на УС на СК-В.Търново

Устав на Стопанска камара - Велико Търново (очаква се обновен)

Георги Стефанов
Председател на УС
0888 97 62 26
Евгения Господинова
Изпълнителен директор
0885 60 06 46