Членове на БСК

305

в областта

Представяне

ЗА НАС

Стопанска камара – Стара Загора е учредена на 16 април 1982 год.  като доброволен икономически съюз на фирми, стопански и други организации, независимо от формата им на собственост. Основната цел на Стопанска камара – Стара Загора е подпомагане и разгръщане на стопанската инициатива на своите членове. Стопанска камара е колективен член на Българска стопанска камара. В камарата членуват повече от 100 фирми от Старозагорска  област.

В гр. Казанлък, гр. Чирпан и гр. Раднево работят местни органи на БСК.

Стопанска камара – Стара Загора работи активно като член в регионалните комисии и съвети за област Стара Загора:

 • Комисия за икономическо и социално развитие на област Стара Загора;
 • Регионален съвет по заетостта;
 • Общински съвет по заетостта в гр. Казанлък;
 • Общински съвет по заетостта в гр. Чирпан;
 • Общински съвет по заетостта в гр. Раднево;
 • Областен обществен съвет по корупция;
 • Областен съвет по  професионално оборудване;
 • Областен съвет по ЗБУТ;
 • Областен съвет по  тристранно сътрудничество;
 • Областен съвет по туризъм;
 • Обществен съвет по образование към РИО. 

УСЛУГИ 

 1. Издаване и заверка на всички видове сертификати за произход на стоки за износ.
 2. Анализи и консултации за решаване на икономически проблеми на предприятията.
 3. Правни анализи и правни консултации по търговско и трудово право.
 4. Външно икономическо сътрудничество и бизнес контакти.
 5. Подготовка и внедряване на: 
       -  Система за управление на качеството ISO 9001: 2008;
       -  Система за управление на околната среда ISO 14001;
       -  Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд  BG OHSAS 18001
   
 6. Представяне интересите на членовете пред обществени, държавни и други органи и организации.
 7. Защита интересите на работодателите в тристранните комисии.
 8. Изградена служба по трудова медицина – лиценз от 2002 г. Обслужване на повече от 160 фирми от Старозагорска и Кърджалийска област.
 9. Създаден е център по професионално обучение – лиценз от 26.03.2009 г.  по  25 специалности. ЦПО разполага с 5 учебни зали. Ежегодно се обучават над 350 души. От създаването на ЦПО досега са обучени над 2 800 души.ЦПО към Стопанска камара – Стара Загора извършва обучение по следните специалности: 
 • Специалност „ Компютърна графика”;
 • Специалност „ Графичен дизайн”;
 • Специалност „ Продавач-консултант”;
 • Специалност „ Оперативно счетоводство”;
 • Специалност „ Бизнес - услуги”;
 • Специалност „ Малък и среден бизнес”;
 • Специалност „ Касиер”;
 • Специалност „ Индустрия”;
 • Специалност „ Търговия”;
 • Специалност „ Земеделско стопанство”;
 • Специалност „ Икономика и мениджмънт”;
 • Специалност „ Административно обслужване”;
 • Специалност „ Текстообработване”;
 • Специалност „ Компютърна техника и технологии”;
 • Специалност „ Монтьор на компютърни системи”;
 • Специалност „ Компютърни мрежи”;
 • Специалност „ Социална работа с деца и семейства в риск”;
 • Специалност „ Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”;
 • Специалност „ Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”;
 • Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”;
 • Специалност „ Хотелиерство”;
 • Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”;
 • Специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”;
 • Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”;
 • Специалност „ Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”;
 • Специалност „ Организация на туризма и свободното време”.

 

Членове на БСК в област Стара Загора

1. Членове на Стопанска камара - Стара Загора 80
2. Членове на Браншови организации 218
3. Директни 7

 

Членове на БСК в област Стара Загора по сектори

Добив на енергийни суровини 2
Други дейности, обслужващи обществото и личността 1
Металургия. 5
Образование 3
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други услуги. 6
Преработваща промишленост - некласифицирана. 3
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 8
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 6
П-во на изделия от каучук и пластмаси 4
П-во на машини и оборудване. 12
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 2
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 9
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 6
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 19
Селско, ловно и горско стопанство 6
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 6
Строителство 96
Транспорт, складиране и събщения 21
Търговия, 10
Хотели и ресторанти 8
Хуманно здравеопазване и социални дейности 3

 

Управителен съвет на Стопанска камара - Стара Загора

Спас Георгиев Спасов Председател на УС Спец. храни ООД
Христо Сотиров Шидеров Член на УС Шидеров Подправки ЕООД
Бончо Мирчев Бонев Член на УС БРБ-Инженеринг ООД
Тодор Петров Кайкиев Член на УС Арсенал АД
Божидар Иванов Гавазов Член на УС Кридо 07 ЕООД
Таньо Богомилов Гюхпалов Председател на КС Хранмашинженеринг ООД
Дамян Желязков Георгиев Член на КС Агроконсулт ООД
Димитър Георгиев Чилов Член на КС Галеник ООД


 

Устав на Стопанска камара - Стара Загора

Иван Ленков
Изпълнителен директор