Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК), подкрепя внесеният законопроект с който се насърчава гъвкавостта и сигурността на пазара на труда. Създава се законова основа за регулиране на тристранните отношения между предприятия за временна работа, предприятие ползвател и работници и служители, изпълняващи възложена работа и свързани с нея трудови задължения на място различно от седалището на работодателя с когото е сключен трудовия договор. С някои изключения, посочени по-долу, законопроектът съответства на основните принципи и конкретни изисквания на Директива 2008/104/ЕО на ЕП и Съвета от 19.11.2008 г., за агенциите за временна работа (АВР).

Конкретни бележки по направените предложения за изменение и допълнение на КТ както следва:

1. По § 5, Глава пета , раздел VІІІв, чл. 107р. на КТ: 1.1. Предлагаме да отпадне т.4 на ал.2 от чл. 107р.

(2) Не може да се сключва трудов договор по ал. 1 за изпращане за изпълнение на работа:

„4. в предприятия, в които общият брой на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа, е повече от 30 на сто от общия брой на всички работници и служители, които работят при него. „

Мотиви: Този текст ограничава дейността, както на предприятията за временна работа така и на предприятията ползватели. В директивата няма подобни ограничения.

Да отпадне т. 1 и т. 2 на ал. 4, която предвижда, че трудовият договор  се сключва:

1. до завършване на определена работа;

2. за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Считаме, че възприетият подход за налагане ограничения по отношение вида на сключваните индивидуални трудови договори е необоснован и е в разрез с целите на Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно работа чрез агенции за временна заетост и на въведения в чл. 5 от същата принцип на равно третиране  и предлагаме отпадане на текстовете относно ограничения по отношение вида на сключваните индивидуални трудови договори.

1.2. В чл. 107ц., ал. 2, регламентиращ прекратяване на изпълнението на задълженията на работника или служителя в предприятието ползвател, предлагаме да се включи нова т. 5

„5. при прекратяване на търговския договор между предприятието ползвател и предприятието, което предоставя временна работа".

Мотиви: Предложеният нов текст урежда допълнително основание за прекратяване на изпълнението на задълженията на работника и служителя в случаите на прекратяване на основния договор между предприятията.

2. Предлагаме по отношение на заварените случаи, административно наказателни разпоредби по посочените по-долу § 29, § 28, т.4, § 28, т.9 да влязат в сила в срок от три месеца от обнародване на ЗИДКТ.

Съгласно § 29 от ЗИД КТ, параграф 4, относно създаване в Глава пета от КТ на раздел VІІІв "Допълнителни условия за извършване на работа чрез предприятие, което осигурява временна работа", влиза в сила от 5 декември 2011 г.

Съгласно § 28, т. 4 от ЗИД КТ в Закона за насърчаване на заетостта се създава Глава осма „а", като в чл. 74 з. е предвидено, че министърът на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице се произнася по заявлението и приложените към него документи в срок 14 дни от датата на получаването им по предложение от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, а в случаите, когато заявлението и/или приложените към него документи не отговарят на изискванията на чл.74 ж, заявителят се уведомява писмено да отстрани констатираните непълноти и/или неточности в срок до 30 дни от датата на получаване на уведомлението.

Съгласно § 28,т.9 от ЗИДКТ в Закона за насърчаване на заетостта се създава чл. 81а:

„Чл. 81а. (1) На предприятие, което осигурява временна работа без регистрация, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер 5000 лв., при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв., и от 10 000 до 20 000 лв. за всяко следващо нарушение.    

(2) На предприятие, което осигурява временна работа в нарушение на изискванията на Глава осма „а", се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 1000 до 2500 лв., а при повторно нарушение - от 2500 до 5000 лв."

Мотиви: В случай, че предвижданите изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта в тази им редакция влязат в сила след обнародването им по реда и в срока на Закона за нормативните актове, при всички заварени случаи на законосъобразно сключени и действащи по общия ред на КТ, респ. Търговския закон, договори с предмет осигуряване временна заетост по смисъла на §1, т.10 от ДР на ЗЗБУТ, ще са налице формални нарушения на чл. 81а от ЗНЗ поради очевидната практическа невъзможност за осъществяване на процедурата по чл.74е.-74к. от ЗНЗ в предвидените в законопроекта срокове.

3. По § 14, чл. 328, ал. 1, т. 10 на КТ предлагаме следната редакция:

„т. 10 придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а за професори, доценти и доктори на науките при навършване на 65 годишна възраст"

Мотиви: Следва да бъде съхранена възможността на работодателя да прекратява трудовото правоотношение с работник и служител придобил правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Противно на мотивите на внесеният законопроект, считаме че текста на вносителя не съответства на действащите аналогични норми на Закона за държавния служител, Закона за отбраната и въоръжените сили и други специални закони.


По проекта на ЗИД на КТ относно агенциите за временна заетост
Добави мнение