17.11.2011

БСК внася в Народното събрание становище по законопроекта за управление на отпадъците, внесен от Коалиция за България

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес многократно е изразявала становище за необходимостта от разработване на нов проект на Закон за управление на отпадъците на основата на работеща концепция за управление на основните отпадъчни потоци, оценка за въздействие и, преди всичко, отчитане на предложенията на заинтересованите страни.

Предложеният нов проект, внесен от народния представител Петър Курумбашев, запазва съществуващите проблеми и не предлага решителни действия във връзка с управлението на отпадъците.

По отношение на режима на управление на т.нар. „масово разпространени отпадъци". Отново се съхранява неяснота на статута на т.нар. „организации за оползотворяване", включително функциониране в конкурентен режим при забрана за разпределяне на печалба (вместо въвеждане на ефективна конкуренция, основана върху ясни пазарни принципи или регистрацията им като институции на публичното право, отговорни за цялостното управление на определен тип масово разпространен отпадък). Издаването на разрешенията и контрола се съсредоточава в МОСВ, чиито основен статут е на орган за провеждане на политиката по околна среда, а не в контролен орган или изпълнителна агенция по действащото законодателство. Не са определени и ясни изисквания за въвеждане и прилагане на стандарти при изпълнението на дейностите по рециклиране и оползотворяване. Запазени са и банковите гаранции, за които не е посочена ясна цел, начин на определяне и лице с право на усвояване, както и неяснота на задълженията на ПУДООС спрямо лицата, заплатили пълния размер на продуктовите такси и др.

По отношение на управлението на битовите отпадъци. С предложения проект на закона отново не се поставя императивно изискване и прилагане на европейския принцип „замърсителят плаща" по отношение таксата битови отпадъци, определяна от общините на основа различна от количеството генерирани битови отпадъци и.

По отношение на управлението на опасните отпадъци. Законопроектът не дава необходимите кардинални решения на отдавна натрупаните проблеми с опасните и промишлените опасни отпадъци и липсата на инвестиции в инфраструктурата за тяхното третиране.

БСК подкрепя отново необходимостта от решаване на проблемите в търговията с отпадъчни метали и отказ от предстоящото закриване на площадки, разположени в общини без приети общи устройствени планове.  БСК поддържа отново своето становище от юли тази година за прилагане на нови принципи и концепция за управление на основните отпадъчни потоци, разработка на съответна оценка за въздействие и съобразяване с изразените становища и предложения на основните заинтересовани страни.


БСК: Новият законопроект за управление на отпадъците не решава съществуващите проблеми и не дава трайни решения
Добави мнение