Национално представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, Българска търговско-промишлена палата, Български съюз на частните предприемачи „Възраждане", Конфедерация на работодателите и индустриалците в България и Съюз за стопанска инициатива, изразяват следните позиции във връзка с инициирането на промени в Кодекса на труда (КТ), обявени в медиите на 10 януари 2011 г., отнасящи се до ползването на платения годишен отпуск.

 

  1. Доколкото засягат важни обществени отношения от областта на трудовото законодателство, исканите промени в КТ следва да бъдат обсъдени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Предприетото съгласуване извън нормативната процедура за тристранно сътрудничество следва да бъде избягвано като практика в индустриалните отношения.
  2. Ползването на неизползван платен годишен отпуск за 2010г. следва да се подчинява на общия режим, вкл. на погасителната давност, приети с измененията на КТ (ДВ бр. 58/2010г.), т.е. до края на 2012г. Същевременно, честите промени в Кодекса на труда (шест на брой само за 2010 г.) въздействат отрицателно върху българските и чуждестранни инвеститори. Следва да се отчете, че въпреки петмесечния срок на действие през 2010 г. на последните изменения на КТ, част от работодателите, работниците и служителите спазиха новата регламентация, макар и с известни затруднения при наличие многобройни случаи на неглижиране.
  3. Въвеждането по нормативен път на нови задължения за работодателите увеличава административната тежест. Нормирането на нови задължения следва да бъде достатъчно оправдано с оглед на очаквания ефект. В случаите на липса на сътрудничество от страна на представителите на синдикалните организации, това води до организационно и финансово натоварване за работодателите. Следва да се отчете, че с исканото изменение в КТ годишните графици за ползване на платен годишен отпуск се утвърждават до края на предходната календарна година, след консултиране с представителите на синдикалните организации или на работниците/служителите. Би следвало графикът за платения отпуск да е утвърден към деня на разрешаването на първия за годината платен отпуск, както и да се предвиди възможността за законово основание за неговата промяна през текущата година, вкл. по искане на работника/служителя със съгласие на работодателя.
  4. Следва да бъде преустановена дискриминацията на работниците и служителите спрямо наетите лица по трудови и служебни правоотношения в специални ведомства - МО, МВР и правораздавателни институции. Законовата уредба следва да съблюдава равните конституционни права на гражданите, вкл. по отношение на ползвания от тях отпуск. Общите принципи на КТ трябва да разпростират своето действие и спрямо специалната нормативна уредба. Необходимо е да бъдат уеднаквени редът и режимът за ползване на платения годишен отпуск, вкл. чрез въвеждането на обща погасителна давност.

 

 


Декларация на АОБР за ползването на годишния платен отпуск за 2011 г.
Добави мнение