20.05.2010

 

ДО

Г-Н ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

МИНИСТЪР

НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

 

ОТНОСНО: Позиция на БСК по проекта на Правилник за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРАЙКОВ,

През 1-вото тримесечие на 2010 година, в резултат на икономическата криза, преките инвестиции в страната по данни на БНБ намаляват с 21.9 млн.евро, при увеличение от 926 млн.евро за 1-во тримесечие на 2009 година. Това е първо цяло тримесечие през което излезлите инвестиции надхвърлят преките инвестиции в страната.

Връщането на инвеститорите в страната предполага приемане на спешни мерки за подкрепа и насърчаване на инвестиционната активност. БСК подкрепя характера и обхвата на предложените стимули и по-конкретно:

  • Намаляване от 2 до 3 пъти на праговете за получаване на сертификат А и Б. Стъпката е логична при издадени едва 3 сертификата през 2010 и то основно за ВЕИ проекти и тотално отсъствие на проекти в преработващата промишленост или научните изследвания.
  • Обвързване на подкрепата не само с размера на инвестицията но и създаването на нови високотехнологични работни места, предвид очакваните високи нива на безработица.
  • Облекчаване на административното обслужване за инвеститорите.
  • Включване на индустриалните зони в обсега на приоритетните проекти което води до отпадане на необходимостта от заплащане на такси за промяна на предназначение на земите. Високият размер на тези такси спъваха досега реализацията на няколко големи инвестиционни проекти за изграждане на индустриални зони на наши членове предимно чрез публично-частни партньорства.
  • Безвъзмездна финансова подкрепа за особено важни приоритетни проекти.

Към проекта за изменение на Правилника имаме и следните предложения за корекции и допълнения:

  • разширяването на обхвата на насърчаваните сектори с артистично-творческа и други дейности в областта на културата, или професионални дейности в централни офиси, ще размие фокусирането на подкрепата върху основните направления, а именно – преработваща промишленост, научни изследвания и развойна дейност, информационни технологии, образование и здравеопазване.
  • Агенцията за инвестиции не винаги е ефективна при оказване на административна подкрепа на инвеститорите с класове А и Б когато административното обслужване трябва да се извърши от няколко различни министерства, агенции или местни органи на властта. Необходими са допълнителни пълномощия на Агенцията или създаване на междуведомствени работни групи.
  • Предлагаме да се създаде консултативен орган от браншови и бизнес организации, с който администрацията да съгласува избора на приоритетни проекти които да бъдат подпомогнати с безвъзмездна финансова помощ. Възможността за директно субсидиране и преотстъпване на активи без търг или конкурс и то на цени по-ниски от пазарните следва да се извършва прозрачно с точна оценка на обществените ползи.
  • Изплащането на безвъзмездната финансова помощ трябва да става на следващата година от реализацията, след залагането й в бюджета на страната, като същевременно е изпълнено и условието за осъществяване на поне 25% от планираната инвестиция в образование и научни изследвания.
  • Предлагаме да се създаде информационна система за проследяване на изпълнението на администрирането на всички видове регулативни услуги за бизнеса на местно и централно ниво с цел осигуряване на прозрачност, ускоряване на обслужването и намаляване на корупцията.

Нашето убеждение е, че предложените насърчителни мерки в проекта за Правилник са необходим допълнителен стимул за връщане на инвеститорите в страната, но те сами не биха могли да компенсират липсата на инфраструктура, тромавите административни процедури, големия дял на «сивата» икономика, бавното усвояване на еврофондовете, мудното правораздаване, престъпността и корупцията.

 

     С уважение,

 

                                                             БОЖИДАР ДАНЕВ,

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ


Позиция на БСК по проекта за изменение на Правилника за насърчаване на инвестициите
Добави мнение