Относно повишението на цените на ел.енергията от 1 юли 2009 г.
Добави мнение

29.06.2009

Докато в условията на световна икономическа и финансовата криза цените на енергоносителите и ел.енергията на международните пазари намаляват, у нас се наблюдава обратната тенденция. По същество, с повишението от 1 юли тази година България застава на едно от челните места по висока цена на ел.енергията в Европа.

Практиката да се определят ниски цени за електроенергията и топлоенергията на бита води до «кръстосано» субсидиране за сметка на останалите консуматори. В това направление БСК нееднократно е отправяла предложения за промени в подхода, като само нуждаещите се граждани да получават защита под формата на социална помощ. Нещо повече, новите енергийни цени за фирмите косвено ще се отразят и върху гражданите, поради високия дял на ел.енергията в себестойността на продуктите и услугите. Това означава, че минималното намаление на цените на ел.енергията за битовите консуматори ще бъде компенсирано от увеличението на цените на стоки и услуги, в които неминуемо ще бъде начислена по-високата цена на ел.енергията за бизнеса.

Трайното и устойчиво решение на проблема е в либерализирането на пазара на ел.енергията (вкл. неговото отваряне) и създаването на електроенергийна борса, което е и «добрата практика» в момента в страните-членки на ЕС. Само пазарният механизъм може да доведе до ясни правила и пълната прозрачност, които от своя страна са предпоставка за регулиране на цените и пазарно определяне на тяхното нарастване или намаляване.

Повече от необходими са активни действия на държавата за насърчаване на конкуренцията на енергийния пазар у нас. Единствено постигането на пазарни цени на енергията ще спомогне да се решават и изискванията за енергийна ефективност, и инвестициите в съвременни енергийни мощности, и инфраструктурата на доставките и преноса. Всяко забавяне на тези процеси ще отложи модернизирането на българския енергиен сектор като цяло и подобряването на качеството на предлаганите от него услуги за индустрията и гражданите. Не трябва да се забравя, че българската икономика е високоенергоемка, а сред най-енергоемките отрасли е самата енергетика. Признаването на всички разходи за електропроизводство, топлопроизводство, пренос, добив и разпределение при формирането на цената на ел.енергията за потребителите, практически не стимулира тези дружества да инвестират в подобряване на своята енергоемкост. Само конкурентният пазар на електроенергията ще спомогне за преструктурирането и технологичното обновление на българската индустрия. Това е трайното и устойчиво решение на проблема.

На българската индустрия е необходима предвидима и устойчива икономическа среда. Един от най-важните фактори в тази среда са цените на ел.енергията. Негативите от повишението на цените на електрическата енергия за бизнеса при задълбочаващата се икономическа криза могат да бъдат изключително сериозни – загуба на конкурентни предимства, загуба на пазари, намаляване на работните места.

Прибързаното решението на ДКВЕР цените на електроенергията да се променят от 1 юли тази година, без обосновани и достоверни аргументи и без постигането на консенсус с индустриалните потребители, не е държавнически подход. Нещо повече, т.нар. обществено обсъждане със заинтересованите страни се проведе върху предложения за увеличение на енергийните цени, по-ниски от окончателно приетите. Следователно, налице е формален диалог, последван от еднолично решение от страна на ДКЕВР, поради което настояваме за корекции в това решение.