Изх.№ 3140 / 28.10.02

ДО

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ

Г-Н ПЛАМЕН ПАНАЙОТОВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА

ОБЕДИНЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ

Г-ЖА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВА

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА

КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

Г-Н АХМЕД ДОГАН

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА КОМИСЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н ИВАН ИСКРОВ

 

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Г-Н МИЛЕН ВЕЛЧЕВ

 

 

 

 

 

            Относно:     Премахване на праговете за регистрация по Закона за                                      данък върху добавената стойност

                       

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с предстоящите промени на Закона за данък върху добавената стойност и постъпили предложения от браншови организации -членове на Българската стопанска камара предлагаме всички стопански субекти независимо от техния оборот да подлежат на задължителна регистрация по ДДС.

Считаме, че това предложение не противоречи на принципите и политиката на провежданата от Правителството данъчна реформа. С направените предложения в проектозакона на Министерския съвет за промяна на праговете за задължителна и доброволна регистрация ще се разшири обхвата на фирмите, които ще се регистрират по ДДС. На практика остава възможността фирмите, които се стремят да избегнат регистрацията по ДДС да продължават да работят в “сивата” икономика, като регистрират нови фирми и прехвърлят обороти с цел да избегнат достигането на прага за регистрация.

С предложението което правим за регистрация на всички фирми по ДДС ще се преодолеят редица негативи в икономиката, а именно:

  • всички фирми ще бъдат поставени при еднакви условия;
  • ще се премахне възможността за нелоялна конкуренция между фирми със сходна дейност;
  • ще се премахне необходимостта от роене на фирмите с цел избягване регистрацията по ДДС;
  • ще се създадат условия за излизане на голяма част от икономиката ни “на светло”;
  • ще се създадат условия на всички фирми да бъдат заинтересовани от издаването на данъчни фактури с цел ползването на данъчен кредит;
  • ще се премахнат условията за източване на бюджета чрез митническа измама със силно занижени митнически стойности, а оттам и безпрепятственото разпространяване на контрабандно внесените стоки.

С регистрацията по ДДС на всички фирми и използване на ДДС-сметките в голяма степен ще бъде овладян процеса на източване на ДДС от републиканския бюджет, работата без фактури и прилагането на различни механизми за избягване на регистрация по ДДС и ще се създаде благоприятна бизнес-среда за изрядните данъкоплатци.

Изтъкваните причини от данъчната администрация, да не се разширява обхвата на фиримите регистрирани по ДДС, се свеждат до:

  • липса на административен капацитет за поемане на допълнителна дейност от страна на данъчната администрация;
  • повишаване на цените на стоките и услугите на нерегистрираните до този момент фирми.

За да се преодолеят тези пречки предлагаме проверката по ДДС да се предостави на лицензирани експерт-счетоводители. За целта би следвало да се създаде нова наредба за оценка на този труд, като контролът върху дейността на експерт-счетоводителите се осъществява от съществуващата данъчна администрация. Да се предвидят съответни санкции за експерт-счетоводителите при констатиране на нарушения включително и чрез отнемане на лиценз. Приватизирането на тази дейност ще даде възможност за премахване на субективизма при извършване на данъчните проверки и условията за корупция, пример за такова кардинално решение е възприетия нов подход при осъществяване на нотариалната дейност.

Опасенията от повишаване на цените на стоките и услугите по наше виждане са неоснователни, тъй като практиката на пазара показва, че и в момента съществуват търговски вериги и обекти, които са регистрирани по ДДС като МЕТРО и БИЛА и цените в тези обекти са по-ниски от нерегистрирани по ДДС малки търговски обекти.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                          /Божидар Данев/


Относно: Премахване на праговете за регистрация по Закона за ДДС
Добави мнение