29.03.2006

СТАНОВИЩЕ

ПО ПРОЕКТА НА НОВ ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 

Предложените промени хармонизират изцяло българското законодателство с европейското в областта на обществените поръчки. Това е изключително важно с оглед на създаване на предвидимост и доверие при участие на европейски фирми на търгове и конкурси у нас, както и при участие на български фирми на европейските пазари за обществени порчъки.

С цел подобряване на прозрачността и ефективността на изразходване на бюджетните и обществени средства правим следните предложения:

1: В член 8, ал. 1 да отпадне думата „длъжностни”, като текста придобие следната редакция ”Възложителите организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях чрез ръководителите си или упълномощени от тях лица”. Промяната се налага, от обстоятелството, че Възложителят може да прехвърли правото си и да упълномощи друго юридическо лице или търговски представител, вписан по фирмената му регистрация да организира и/или проведе процедурата по възлагане на обществена поръчка.

2: В член 12, ал. 1, точка 4 да бъде добавен следния текст: „ ... и от Възложители по Закона за обществените поръчки, в случаите в които купуват електрическа енергия по регулирани цени.” Предложената промяна е свързана с обявяването на процедури от възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки за доставка на електрическа енергия. От една страна, Законът за обществените поръчки, предвижда че възложителите обявяват процедура на договаряне без обявление, в случаите когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. В тези случаи, възложителите са задължени да обявят процедура, тъй като в противен случай носят административно наказателна отговорност. От друга страна, електроразпределителните дружества, притежават лицензии за разпределение и обществено снабдяване с електрическа енергия на съответната територия и осъществяват дейността си при публично известни, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, общи условия за продажба на електрическа енергия и при цени, утвърдени от същия орган. Провеждането на процедури за доставка на електрическа енергия от потребители, които купуват електрическа енергия по регулирани цени, и участието на електроразпределителните дружества в тях като кандидати не води и не може да доведе до промяна или договаряне на по-благоприятни условия от посочените в одобрените „Общи условия за продажба на електрическа енергия” или на цени, различни от утвърдените от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От трета страна, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с писмо № Е – 13-00-1 от 11.01.2006 г., уведоми електроразпределителните дружества, че незаконосъобразният отказ за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка на електроразпределително дружество води до нарушаване на действащото законодателство, в случая - Закона за обществените поръчки, а оттам и до нарушение на условията на лицензианта, като Държавната комисия за енергийно и водно регулиране може да наложи съответните санкции, посочени в Закона за енергетиката.

3: В § 11, точка 2 от Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки след думата „услугите” да бъдат добавени „доставките или строителството”, като текста на новата ал. 2 на член 12, придобие следната редакция: „В случаите по ал. 1, точка 5, когато свързаното предприятие не е реализирало оборот за предходните три години, поради датата на неговото създаване или началния момент на дейността му, е достатъчно неговите бизнес планове да предвиждат, че поне 80 на сто от средния му годишен оборот да бъде реализиран от услугите, доставките или строителството, които ще бъдат предоставяни на свързани предприятия.” Предложението за промяна е продиктувано от факта, че в член 12, ал. 1, точка 5 се говори освен за услуги и за доставки и строителство, а ал. 2 прави връзка с ал. 1, точка 5. По този начин, ако бъде възприета предложената промяна, двата текста ще бъдат еднозначни по отношение на обектите на договорите, без да се дават основания за различни тълкувания.

4: В член 4, точка 5 да останат само юридическите услуги. Договорите за правна помощ са договори свързани с личността, от една страна, от друга минималните възнаграждения на адвокатите са определени с Наредба, като е забранено договарянето на по-ниски хонорари от посочените в нея.

5: Към член 4 да се добави нова точка 6, която да третира заплащането на държавни такси /например винетните такси и нотариалните такси/. Аргумент за това е, че таксите са определени със закон, размерът им с тарифа или наредба и наличието на различни „доставчици” не променя стойността им. 

6: По § 12 от ЗИД на ЗОП

В чл. 12 ал. 1 т. 5 и 6 на ЗОП да се заличат.

7: По § 20 ЗИД на ЗОП 

Чл. 19 ал. 2 т. 8 да се измени така: 

“Чл. 19 ал. 2 т. 8 поддържа списък на лица, посочени от признатите за представителни организации на работодателите на национално равнище, които възложителите използват като външни експерти, при провеждане на процедури за обществени поръчки.” 

8: В чл. 20, чл. 19 ал. 2 се създава нова т. 15 със следното съдържание:

“§Пар. 20 чл. 19 ал. 2 т. 15 Разглежда сигнали за нарушения в процедури за обществени поръчки и дава задължителни указания за отстраняването им.” 

чл. 19 ал. 2. т. 15-21 съответно се преномерират. 

9: По § 21 от ЗИД на ЗОП 

  • 21 от ЗИД ЗОП да се заличи           

10: По § 26 от ЗИД на ЗОП 

В чл. 25 ал. 2 се създава нова т. 11 със следното съдържание:

“Чл. 25 ал.2 т. 11. критерии за оценка на показателите и тяхната тежест” 

Останалите точки в същата алиеня съответно се преномерират.         

11. По § 28 от ЗИД на ЗОП 

В чл. 28 ал. 3 да се измени така:

“Чл. 28 ал. 3 Цената на документацията за участие не може да бъде по – висока от разходите за нейното отпечатване.” 

12. Създава се нова ал. 5 към чл. 28 със следното съдържание: 

“Чл. 28 ал. 5 При поискване от заинтересовано лице, възложителят не може да откаже изпращане на документацията, при заплащане от лицето отправило искането.” 

13. По § 34 от ЗИД на ЗОП

В чл. 34 ал. 3 да се измени така: 

“Чл. 34 ал. 3 Възложителят задължително привлича като член на комисията и външен експерт от списъка по чл. 19 ал. 2 т. 8.” 

14. По § 13 от ЗИД на ЗОП 

Чл.13 ал. 6 да се заличи 

15. По § 74 от ЗИД на ЗОП 

Чл. 73 ал. 4 да се измени така:

“Чл. 73 ал.4. При писмено искане от страна на кандидат, възложителят е длъжен в тридневен срок от постъпване на искането, да му предостави заверен препис от протокола.”

 


Относно проекта на нов Закон за обществените поръчки
Добави мнение