ДО
Г-Н КОНСТАНТИН ШУШУЛОВ -
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И
ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Относно: Проект за утвърждаване на цени в сектор "Електроенергетика",
считано от 1.10.2005

УВАЖАЕМИ Г-Н ШУШУЛОВ,

Изразяваме следните съображения по отношение на заложените цени на електрическа енергия за периода октомври 2005-октомври 2006г за индустриалните потребители на ел.енергия ниско напрежение:

1. Заложеното увеличение със 16% е значително на фона на 4-годишното подържане на едни и същи цени. Това създава впечатлението, че или старите цени са били завишени и затова не са променяни 4 години, или че в резултат на подържане на необосновано ниски цени дружествата в енергетиката са се декапитализирали за същия период. С други думи, създава се усещането, че освен икономически, се намесват и политически мотиви при определяне на цените на тези услуги, което е неприемливо. Освен това, за фирмите е трудно да предвидят и заложат в своите бизнес планове такива скокообразни изменения на цените през неопределени периоди. Ясно е, че като всяка друга услуга при обективно определена "начална" цена за предходния период, и цената на тази услуга ежегодно ще се увеличава, но с разумни нива.

2. Практиката в страните от ЕС е цените за индустриалните потребители ниско напрежение да е малко по-ниска от тази за битовите потребители. Това ще стимулира малкия и среден бизнес и ще насочи потреблението за производство. Освен това, индустриалните потребители са по-сигурни като клиенти с по-високи обеми потребление и при по-ниски разходи за доставка.

3. Нерешените проблеми със задлъжнялостта на много от дружествата в края на веригата допълнително размива картината и са надежден коз за искания за увеличение на цените. Тук са необходими решителни действия от тяхна страна за събиране на вземанията си и в това отношение считаме, че въведеният нормативно статут на частните съдебни изпълнители, инициирано по настояване на БСК, ще ускори процеса по събирането.

4. Сегашната методика за регулиране на нормата на печалба не води до стремеж за подобряване на ефективността. Точно обратното - дружествата са заинтересовани да доказват все по-високи разходи, както и нови свръх-инвестиции за кратки периоди. Според нас е възможно чрез промяна на методиката да се въведат елементи на конкуренция, която да доведе до по-справедливи и по-близки до пазарните цени. По примера на ЕРП-тата,  регулиращият орган може да наложи такива цени на регионалните разпределителни дружества, така че заедно те да реализират "справедлива" норма на печалба върху общия им капитал. Когато ценовият таван се преразглежда, неговото ниво ще зависи от усредненото състояние на седемте регионални монопола. Следователно, действията на всеки регионален монопол ще имат само частично влияние върху усреднената норма на печалба. По такъв начин недостатъците на метода на регулиране на "нормата на печалбата", както и този с определяне на "таван на цените", в значителна степен се елиминират. Никой от регионалните монополи няма да се безпокои за това, че евентуалните подобрения в ефективността им ще резултират директно в по-нисък ценови таван в бъдеще, като в същото време стимулирането на свръх-инвестирането също се избягва.

Оставаме с удовлетворение по отношение на професионално и открито проведената публична дискусия.

С уважение,  

БОЖИДАР ДАНЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ


Позиция на БСК относно предвиденото увеличение на цените на електроенергията, считано от 1 октомври 2005 г.
Добави мнение