Позиция на БСК относно предвиденото увеличение на цените на електроенергията, считано от 1 октомври 2005 г.
Добави мнение

Изразяваме следните съображения по отношение на заложените цени на електрическа енергия за периода октомври 2005-октомври 2006г за индустриалните потребители на ел.енергия ниско напрежение:

  1. Заложеното увеличение със 16% е значително на фона на 4-годишното подържане на едни и същи цени. Това създава впечатлението, че или старите цени са били завишени и затова не са променяни 4 години, или че в резултат на подържане на необосновано ниски цени дружествата в енергетиката са се декапитализирали за същия период. С други думи, създава се усещането, че освен икономически, се намесват и политически мотиви при определяне на цените на тези услуги, което е неприемливо. Освен това, за фирмите е трудно да предвидят и заложат в своите бизнес планове такива скокообразни изменения на цените през неопределени периоди. Ясно е, че като всяка друга услуга при обективно определена "начална" цена за предходния период, и цената на тази услуга ежегодно ще се увеличава, но с разумни нива.
  2. Практиката в страните от ЕС е цените за индустриалните потребители ниско напрежение да е малко по-ниска от тази за битовите потребители. Това ще стимулира малкия и среден бизнес и ще насочи потреблението за производство. Освен това, индустриалните потребители са по-сигурни като клиенти с по-високи обеми потребление и при по-ниски разходи за доставка.
  3. Нерешените проблеми със задлъжнялостта на много от дружествата в края на веригата допълнително размива картината и са надежден коз за искания за увеличение на цените. Тук са необходими решителни действия от тяхна страна за събиране на вземанията си и в това отношение считаме, че въведеният нормативно статут на частните съдебни изпълнители, инициирано по настояване на БСК, ще ускори процеса по събирането.

 

Пълният текст вижте по-долу.