ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-Н ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

Относно: проект на Закон за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Повод за настоящето писмо е одобрения от Министерския съвет и внесен за разглеждане в парламента проект на Закон за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Като цяло Българската стопанска камара споделя философията и замисъла на законопроекта, както и принципите и идеите заложени в него за ограничаване на административната намеса при започване и осъществяване на редица бизнес дейности и сделки. Очакваме и неговото скорошно приемане.

Същевременно, искам да насоча Вашето внимание към предложението ни за изменение и допълнение на разпоредбите по чл. 5 на проекта. Според БСК, този член следва да придобие следната редакция:

"Чл. 5. /1/ За извършването на стопанска дейност, която подлежи на административно регулиране и административен контрол, се събират такси в размер не по-голям от необходимия за възстановяване на материално-техническите и административните разходи на административните органи.

/2/ Вариант 1: Размерът, периодичността, начинът на заплащане и разпределението на таксите се уреждат със закон.
Вариант 2: Размерите на таксите по специалните закони се определят с тарифи, приети от Министерския съвет.

/3/ Проектите на одобряваните тарифи за такси се придружават от разработени от вносителите /на проектозакона или на тарифата/ план-сметки за разходите, които подлежат на последваща проверка от Сметната палата.

/4/ Таксите се разходват по предназначението за което се събират.

/5/ В случаите по чл. 14 в специалния закон може да се предвиди заплащането и на други дължими суми, различни от таксите по ал. 1 и 2."

Мотиви: Действащите административни такси, особено необосновано високите, по своята икономическа същност представляват скрито данъчно облагане. Чрез тях органите на изпълнителната власт, заобикалят ограничението на чл. 60 на Конституцията, изискващо плащането на данъци и такси, установени в закона.

Конституционният текст, както и приетата по чл. 27 на Закона за Комисията за финансов надзор тарифа за таксите, са и основанията за предлаганото допълнение по вариант 1 на ал. 2. От друга страна, вариант 2 на ал. 2 възпроизвежда разпоредба по чл. 1 на Закона за държавните такси, а именно: "Размерите на таксите се определят с тарифи, одобрени от Министерския съвет".

Провежданата досега политика по отношение на административните такси и особено събираните значителни суми по установените регулативни режими не е в съзвучие със започналия процес на ограничаване на административната намеса в бизнес средата. Те поставят сериозни нормативни и икономически бариери пред започването и осъществяването на редица бизнес дейности и сделки. Ето защо с новия текст по ал. 3 целим новоодобряваните тарифи за такси да се придружават от разработени от съответните вносители план-сметки за разходите, а последните да подлежат на последващ контрол от Сметната палата. Това предложение намира законова опора и в действащите разпоредби по чл. 66, ал. 1 и 4 на Закона за местните данъци и такси, относно таксата за битови отпадъци.

Мащабът на "ведомственото творчество" при приемането и прилагането на многобройните тарифи за административни такси се явява тежко финансово бреме пред легалния бизнес, влияе пряко и за разширяване на сенчестия бизнес. Наред с това негативи носи срещаната практика, вместо таксите за административни услуги да постъпват целево в държавния бюджет, административният орган – адресат на съответна такса да увеличава със събираните суми бюджетните си приходи. От там – до разходването на таксите на по предназначението им, т.е. за покриване само на присъщите разходи на институцията за указаната административна услуга, пътя е кратък. Тази констатация ни мотивира да предложим новия текст по ал. 4 на чл. 5 на законопроекта.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Оставаме с надежда за Вашата подкрепа за внимателна преценка и отразяване на предложенията на БСК още в хода на обсъжданията на проектозакона в Комисията по икономическа политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Божидар Данев/ 


Становище на БСК по проекта на Закон за административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (06.02.2003 г.)
Добави мнение