ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Във връзка с проведеното на 03.05.2006 г., по покана на Министъра на икономиката и енергетиката, обсъждане в МОСВ на изпълнението на задълженията за 2005 г. на производители и вносители на опаковани стоки, организации по оползотворяване и изисканото заплащане на пълния размер на продуктовите такси със Заповед № РД-130/10.03.2006г. на Министерство на околната среда и водите, 

АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКАТА МЕЖДУНАРОДНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИЯ - БИБА, БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА, БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, БСЧП „ВЪЗРАЖДАНЕ”, СЪЮЗЪТ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА И СЪЮЗЪТ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

изразяват следните основни позиции:

1. Като подкрепят заявените от Правителството намерения за активен и ефективен диалог, представителните бизнес организации не приемат основните мотиви и решения на цитираната заповед на МОСВ, както и забавената реакция за недопускане на значителни по мащаб негативни последствия за българската икономика.

2. Не приемат политиката и заявеното от МОСВ становище във връзка с продуктовите такси, че:

 • същите се заплащат само от крайния потребител, не натоварват и не влошават конкурентноспособността на бизнеса;
 • размерът им не надвишава равнището на аналогични такси в страни-членки на ЕС, и стойността на необходимите разходи на услугите за постигане на националните количествени цели за събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;
 • заплащането на техния пълен наказателен размер няма да доведе до значително нарастване на цените на основни жизнено важни стоки и свиване на основното потребление.

3. Настояват за:        

 • отмяна на Заповед РД-130/10.03.2006г на МОСВ;
 • намаляване размера на продуктовите такси в съответствие със средното равнище в страните-членки на ЕС;
 • въвеждане на ясни и опростени критерии за изпълнение на задълженията от страна на индивидуалните и колективни системи;
 • постигане при необходимост на извънсъдебно споразумение, вкл. за оттегляне на исковите молби, подадени от страна на стотици предприятия до Върховния административен съд.

4. Следва да бъдат предприети промени в устройството и дейността на Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС) осигуряващи:

 • адекватно квотно представителство на бизнеса при управление на средствата;
 • прозрачност на дейността, избора на проекти за финансиране, официалните доклади от проведените проверки и одити и постоянен мониторинг;
 • разходване на средства само за изпълнение на целите за които са събрани;
 • самото разпределение на средствата следва да бъде одобрявано от консултативни съвети по отделни категории масово разпространени отпадъци (от батерии и акумулатори, гуми, опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване), състоящи се от представители на държавата и заинтересования бизнес, браншови организации на производители, вносители, дистрибутори, индустрия за рециклиране, организации по оползотворяване.

5. Категорично не приемат действията на МОСВ, предхождащи провеждането на работната среща на 03.05.2006г., вкл. опита представителните организации на бизнеса, както и заместник-министър на икономиката и енергетиката да бъдат отстранени от обсъждане на тези жизнено важни проблеми за българската икономика.


Работодателските организации оповестиха общата си позиция относно продуктовите такси за отпадъци от опаковки и състоянието на диалога на бизнеса с МОС
Добави мнение