Днес, 27 юни, петте национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП „Възраждане” и ССИ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), изпратиха официално писмо до министър-председателя Сергей Станишев и до министъра и до министрите на околната среда и водите – Джевдет Чакъров, и на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, в което настояват за следното:

  1. На заседанието на МС, на 29.06.2006 г., да бъде внесен проект на ПМС за изменение и допълнение на ПМС 137 1999 (Обн., ДВ бр. 60) за отлагане влизането в сила на чл. 36 – чл. 47 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 36 от 02.05.2006 г.
  2. Въпросът да бъде подложен на дискусия и в рамките на утрешното заседание на Съвета за икономически растеж (14.00 ч., МИЕ).

Необходимостта от отлагане влизането в сила на нормативната уредба, регулираща излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, беше аргументирана с изпратено на 21 юни т.г. становище на петте организации. Като цяло, липсата на оторизирани организации за оползотворяване и готовност за индивидуално изпълнение на количествените цели от страна на производители и вносители правят невъзможно ефективното прилагане на задълженията. В тази връзка на заседанието на СИР ще бъдат представени допълнителни аргументи и информация.

***

Предложение

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .....  ОТ ...........  2006 Г.

за приемане изменение на ПМС № 82 от 10.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2.05.2006 г., 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И:

Член единствен.  

В Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 82 от 10.04.2006 г., се добави нов параграф със следния текст:

“§4 Чл. 36 – 47 влизат в сила от 01.01.2007 г.”

Министър-председател :
Сергей Станишев

Главен секретар на Министерския съвет:
Севдалин Мавров


Бизнес организациите призоваха за отлагане влизането в сила на Наредбата за отпадъци от електротехническо и електронно оборудване
Добави мнение