Изх. № 1994/03.11.2006 г.

ДО
Г-Н СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ –
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН –
ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Г-Н РУМЕН ОВЧАРОВ –
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ –
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н АСЕН ГАГАУЗОВ -
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА КОНЦЕСИОННИТЕ ТАКСИ
В ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНИШЕВ,

Във връзка с готвената промяна в реда и начина на определяне на концесионните такси при добив на подземни богатства „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес” изразява следната позиция:

1) Драстичното повишение на концесионните такси води до несигурност и невъзможност в предприятията от сектора да планират своите инвестиции и ефективността на дейността.

2) Не е направена оценка на ефекта от въвеждане на новите такси върху конкурентоспособността на предприятията.

3) Скокообразното увеличение на таксите ще породи нагласи за недеклариране на пълния размер на приходите и преминаване в сивия сектор на икономиката с негативно отражение и върху размера на корпоративния данък и социалните вноски.

4) Необходимо е да се отчетат и последствията от мултиплициране на ценовите ефекти по линия на междуотрасловите връзки в крайните продукти на минната промишленост и строителната индустрия.

5) Определянето на размера на таксите в момент на исторически най-високи борсови цени ще създаде опасност от невъзможност за тяхното заплащане при неизбежен и очакван бъдещ спад на цените.

6) По наши проучвания, прилаганите в повечето страни на ЕС концесионни такси са далече по-ниски от тези в проектонаредбата, което поставя фирмите от бранша в неизгодно положение.

7) Промяната на концесионните договори, които са част от приватизационните договори, ще отблъсне потенциалните инвеститори в сектора и ще създаде недоверие в бизнес средата.

Предлагаме, преди окончателното приемане на проектонаредбата да бъдат отразени аргументите и съображенията на Българска минно-геоложка камара, колективен член на БСК, като се отчете и европейската практика за определяне на концесионните такси при добив на подземни богатства. Според  нас, всяка промяна на Наредбата и актуализиране на размера на концесионните такси, следва да се извърши чрез диалог, преди  всичко, със засегнатите фирми и браншовата камара.

С уважение,

БОЖИДАР ДАНЕВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ)

 

 

 


Становище на БСК относно предвижданата промяна на концесионните такси в добивната промишленост
Добави мнение