28.06.2007

Изх. № 1231/28.06.07 Г.
На Ваш № 753-08-43 от 15.06.2007 г.

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Д-Р ХАСАН АДЕМОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ,

По повод законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване № 754-01-83, внесен от народния представител Ариф Агуш и група народни представители, изразяваме следното становище:

1. Предложенията по §4, ал.1 и 2 противоречат на възприетия модел на пенсионната реформа и обезсмислят създаването на професионалните пенсионни фондове. Както е известно, пенсионната реформа предвижда след 31 декември 2009 г. работещите при условията на първа и втора категория труд да получават пенсия при по-ранно пенсиониране от професионалните фондове, като се преустанови изплащането на тези пенсии от Държавното обществено осигуряване. Предложението да се заличи този срок означава продължаване на изплащането на пенсиите при ранно пенсиониране от ДОО за неопределен срок в бъдеще. Тогава защо се създадоха професионалните фондове и защо продължават да се правят вноски в тях?

2.  Предложението по §4, ал.3, предвиждащо също продължаване за неопределено време правото да се пенсионират от ДОО на 45-годишна възраст миньори, съкратени поради закриване на предприятието или съкращаване на щата, също поражда проблема, посочен в т.1. Освен това социално-икономическата обстановка в страната е рязко променена. В почти всички отрасли на икономиката има недостиг на кадри и лица под 45-годишна възраст нямат никакъв проблем да намерят работни места в други отрасли на икономиката, включително и в такива с равностойно заплащане. Очевидно целта на съкратените е друга - да продължат да работят в други предприятия и едновременно да получават пенсия.

3. При изключително неблагоприятното демографско състояние в страната и все по-големия финансов товар върху пенсионната система е крайно недалновидно вместо мерки за осигуряване на заетост 45-годишни работоспособни хора да се пенсионират, т.е. проблемите на заетостта да се решават чрез натоварване на пенсионната система.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Божидар Данев)


Позиция на БСК относно проекта за промени на КСО, внесен от Ариф Агуш
Добави мнение