12.12.2003

 

Позиция на БСК относно размера на таксата за битови отпадъци (12.12.2003 г.)

ТАКСА "СМЕТ"

Продължава дискриминацията на българския бизнес и нарушаването на законодателството

През годините на българския политико-икономически преход се наложи порочната практика за дискриминиране на българския бизнес чрез налагане на диференцирани ставки на различните държавни такси (за фирми и за граждани), в т.ч. и такса смет.

Благодарение на активната намеса на Българската стопанска камара, през 2002 г. бяха приети и публикувани (27.12.2002 г.) поправки в Закона за местните данъци и такси (в сила от 01.01.2004 г.), които отмениха някои дискриминационни текстове и практически положиха основите на равнопоставено третиране на фирмите и гражданите. С измененията на чл.67 от ЗМДТ отпадна диференциацията между предприятията и гражданите и между жилищни и нежилищни имоти при определяне размера на местните такси.

От 1 януари 2004 г. размерът на таксата трябва да се определя според количеството на битовите отпадъци. Когато то не може да бъде установено, размерът се определя или на ползвател в лева, или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

Една година (от публикуването на ЗМДТ) се оказа недостатъчна на по-голямата част от Общинските съвети, в т.ч. и на Столичния общински съвет, за да приведат методиките си за определяне на такса "смет" в съответствие с изискванията на новите текстове в ЗМДТ. Така например, с решението си от 10 декември 2003 г. СОС фактически наруши въведената в ЗМДТ равнопоставеност и извърши две нарушения на закона - първо, определи различна основа за граждани и за фирми, и второ - различен процент върху тази основа (за предприятия и за граждани). За гражданите основата е данъчната оценка на имота, а за фирмите – дълготрайните си активи. Различна е и пропорцията, формираща размера на таксата – за гражданите 2,75 промила, а за фирмите – 10 промила. С решението си СОС допуска и трето закононарушение, като не регламентира начина на определяне и събиране на такса "смет" за държавните и общински институции и организации. Липсата на приходи от тези източници се компенсира с допълнително финансово натоварвате на бизнеса. Този начин на определяне на различна основа и различни пропорции, както и неясната регламентация относно таксите за общинските и държавни институции и организации, са в противоречие на заложените в ЗМДТ принципи за справедливо определяне на местните такси.

Аргументацията на столичните общински съветници към момента се свежда до обясненията, че дейността на предприятията е предпоставка за по-голяма степен на замърсяване. По този начин порочно се смесват понятията "битови" и "промишлени" отпадъци. Българският законодател е определил, че битов отпадък е този, който е резултат от жизнената дейност на хората. Това понятие не включва различните видове промишлени отпадъци, които са обект на друг закон. Не е логично и не е законосъобразно обвързването на промишлената дейност с таксите за битови отпадъци!

Що се отнася до различния размер на таксите, законът изрично определя, че таксата е сума от административните и материално-техническите разходи за предоставянето на услугата. Т.е. размерът на таксата за една и съща услуга не може да бъде различен за различните ползватели на тази услуга.

Считаме, че с подобни административни актове се въвеждат нови тежести за бизнеса в нарушение на закона и в разрез с декларираните намерения за създаване на по-добра бизнес среда в страната. Създаването на изкуствено противопоставяне между предприятия и граждани е криво разбрана социална справедливост и не е от полза нито за едната, нито за другата страна, още по-малко - за икономическото развитие на България.

***

С писма от името на Българската стопанска камара председателят на камарата Божидар Данев се обърна към председателите на всички Общински съвети в страната, както и към председателите на регионалните организации на БСК, с които ги уведомява за позицията на БСК по отношение определянето на такса "смет".

В писмата до Общинските съвети се казва: "Получаваме противоречива информация, че Общинските съвети определят диференцирани такси за битови отпадъци за граждани и за предприятия. Подобен подход е в противоречие с промените в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2004 г."

"В Българската стопанска камара постъпва информация, че Общинските съвети определят за следващата година диференцирани такси за битови отпадъци за гражданите и фирмите. Този подход не е съобразен с промените на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 01.01.2004 г. С приетите поправки на закона отпадна възможността за неравнопоставено третиране на населението и предприятията. Във връзка с това, предлагаме да предприемете действия за атакуване пред окръжните съдилища на незаконосъобразните решения на Общинските съвети в законоустановения четиринадесет дневен срок от оповестяването им в средствата за масова информация.", се казва в писмата до председателите на регионалните организации на БСК.


Позиция на БСК относно размера на таксата за битови отпадъци
Добави мнение