Позиция на БСК относно размера на таксата за битови отпадъци
Добави мнение

 

Позиция на БСК относно размера на таксата за битови отпадъци (12.12.2003 г.)

ТАКСА "СМЕТ"

Продължава дискриминацията на българския бизнес и нарушаването на законодателството

През годините на българския политико-икономически преход се наложи порочната практика за дискриминиране на българския бизнес чрез налагане на диференцирани ставки на различните държавни такси (за фирми и за граждани), в т.ч. и такса смет.

Благодарение на активната намеса на Българската стопанска камара, през 2002 г. бяха приети и публикувани (27.12.2002 г.) поправки в Закона за местните данъци и такси (в сила от 01.01.2004 г.), които отмениха някои дискриминационни текстове и практически положиха основите на равнопоставено третиране на фирмите и гражданите. С измененията на чл.67 от ЗМДТ отпадна диференциацията между предприятията и гражданите и между жилищни и нежилищни имоти при определяне размера на местните такси.

От 1 януари 2004 г. размерът на таксата трябва да се определя според количеството на битовите отпадъци. Когато то не може да бъде установено, размерът се определя или на ползвател в лева, или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

Една година (от публикуването на ЗМДТ) се оказа недостатъчна на по-голямата част от Общинските съвети, в т.ч. и на Столичния общински съвет, за да приведат методиките си за определяне на такса "смет" в съответствие с изискванията на новите текстове в ЗМДТ. Така например, с решението си от 10 декември 2003 г. СОС фактически наруши въведената в ЗМДТ равнопоставеност и извърши две нарушения на закона - първо, определи различна основа за граждани и за фирми, и второ - различен процент върху тази основа (за предприятия и за граждани). За гражданите основата е данъчната оценка на имота, а за фирмите – дълготрайните си активи. Различна е и пропорцията, формираща размера на таксата – за гражданите 2,75 промила, а за фирмите – 10 промила. С решението си СОС допуска и трето закононарушение, като не регламентира начина на определяне и събиране на такса "смет" за държавните и общински институции и организации. Липсата на приходи от тези източници се компенсира с допълнително финансово натоварвате на бизнеса. Този начин на определяне на различна основа и различни пропорции, както и неясната регламентация относно таксите за общинските и държавни институции и организации, са в противоречие на заложените в ЗМДТ принципи за справедливо определяне на местните такси.

Аргументацията на столичните общински съветници към момента се свежда до обясненията, че дейността на предприятията е предпоставка за по-голяма степен на замърсяване. По този начин порочно се смесват понятията "битови" и "промишлени" отпадъци. Българският законодател е определил, че битов отпадък е този, който е резултат от жизнената дейност на хората. Това понятие не включва различните видове промишлени отпадъци, които са обект на друг закон. Не е логично и не е законосъобразно обвързването на промишлената дейност с таксите за битови отпадъци!

Що се отнася до различния размер на таксите, законът изрично определя, че таксата е сума от административните и материално-техническите разходи за предоставянето на услугата. Т.е. размерът на таксата за една и съща услуга не може да бъде различен за различните ползватели на тази услуга.

Считаме, че с подобни административни актове се въвеждат нови тежести за бизнеса в нарушение на закона и в разрез с декларираните намерения за създаване на по-добра бизнес среда в страната. Създаването на изкуствено противопоставяне между предприятия и граждани е криво разбрана социална справедливост и не е от полза нито за едната, нито за другата страна, още по-малко - за икономическото развитие на България.

***

С писма от името на Българската стопанска камара председателят на камарата Божидар Данев се обърна към председателите на всички Общински съвети в страната, както и към председателите на регионалните организации на БСК, с които ги уведомява за позицията на БСК по отношение определянето на такса "смет".

В писмата до Общинските съвети се казва: "Получаваме противоречива информация, че Общинските съвети определят диференцирани такси за битови отпадъци за граждани и за предприятия. Подобен подход е в противоречие с промените в Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2004 г."

"В Българската стопанска камара постъпва информация, че Общинските съвети определят за следващата година диференцирани такси за битови отпадъци за гражданите и фирмите. Този подход не е съобразен с промените на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 01.01.2004 г. С приетите поправки на закона отпадна възможността за неравнопоставено третиране на населението и предприятията. Във връзка с това, предлагаме да предприемете действия за атакуване пред окръжните съдилища на незаконосъобразните решения на Общинските съвети в законоустановения четиринадесет дневен срок от оповестяването им в средствата за масова информация.", се казва в писмата до председателите на регионалните организации на БСК.