Предложените от ИАНМСП промени и допълнения съдържат: 1. промени за прецизиране на критериите за МСП; 2. Въвеждане на такси, които се събират в ИАНМСП, за предоставените от Агенцията услуги и 3. мерки за подпомагане на малките и средните предприятия.

 1. Българската стопанска камара поддържа предложените промени за прецизиране на текстовете, регламентиращи критериите за микро-, малко и средно предприятие.


Тези промени осъществяват пълно съответствие с Дефиницията за малко и средно предприятие, описана в Приложение #1 към Регламент на комисията (ЕО) #364/2004 от 25 февруари 2004 г. Необходимостта от синхронизиране на нашето със законодателството на ЕС не поставя под съмнение периодичното и навременно привеждане в съответствие на ЗМСП с измененията в регламентите и други документи на ЕС, касаещи МСП. Предложенията по прецизиране на критериите за МСП са резултат и на натрупания опит от агенцията в работата й с МСП.

 1. По предложението за разписване на услуги и таксите, които ще се събират за тях от ИАНМСП, БСК счита, че най-важното е агенцията да запази отредените и в чл.7 на ЗМСП функции.


Считаме, че ИАНМСП не може да се превръща в консултиращ субект, конкуриращ многото консултантски фирми (в т.ч. малки такива). Още повече, че с наличното вече близо 14 години бюджетно финансиране на агенцията тя ще бъде един неравнопоставен конкурент, а таксите, регламентирани със закон, ще се превърнат в ненужен „еталон” на цените на пазара на консултантски услуги.

ИАНМСП не може да се превръща в индивидуален консултант на отделни конкретни предприятия и още повече да взима такси за тази си дейност. Възможно е агенцията да осъществява консултации, проучвания и услуги, но там, където останалите консултантски фирми не могат да се реализират – в общите за конкуриращите се предприятия проблемни сфери. Това са консултации, информационно обслужване, пазарни проучвания  и други дейности, полезни и предназначени за цели общности от конкуриращи се МСП – съюзи, секторни или регионални камари и сдружения, клъстери. Резултатите от тази дейност – доклади, информации, прогнози и пр., трябва да имат публичен характер, да са достъпни за всички МСП (от даден сектор например) и следователно не трябва да бъдат получавани срещу такси. Таксата би могла да покрива само разходите за носителя на информация.

 1. По мерките за подпомагане на МСП:
 • Подкрепяме предложението браншовите организации на предприятията (камарите, асоциациите и др.), както и клъстерите от МСП да бъдат включени в механизма за подпомагане при участия в международни панаири и изложения, с оглед мултиплициране на ползите за фирмите от секторите. Налице е, обаче, неяснота доколко браншови организации (камари, асоциации и др.) и клъстери могат да се определят като състоящи се само от малки и средни предприятия. Това разграничение е трудно за определяне и динамиката на развитието на предприятията предполага динамика и в определенията на тези структури.
 • БСК изцяло подкрепя предложението „С цел облекчаване на бенефициентите по отношение на предоставяните от тях гаранции за получените аванси по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се предлага в чл.16 от ЗМСП да бъде регламентирана възможността бенефициентите да обезпечават получените аванси с всички допустими обезпечения по българското законодателство (в т.ч. и със записи на заповед и превеждане на авансите по специални ескроу-сметки), а не само чрез банкови гаранции.”
 • Предложените три мерки, свързани с изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки, трябва да бъдат прецизирани от гледна точка на това:
  • да не отблъскват чуждите инвеститори (в т.ч. МСП);
  • да опростяват процедурите , но не и да създават протекционистични  бариери за чужди участия в изпълнението на поръчките;
  • да се намери икономически интерес във възлагането на обществени поръчки на МСП, а не това да е задължение.
 • БСК изцяло подкрепя предложението реинвестираната печалба в иновации да бъде освободена от данък печалба, стига да се намери ясно, точно, всеобхватно и практически приложимо определение за „иновация“.
 • БСК изцяло подкрепя ориентирането на образованието към ценностите на предприемачеството и развитието на предприемачески умения. Необходимо е, обаче, това да стане със задълбочена работа с МОМН, а не с единичен запис в ЗМСП.


В допълнение към бележките по предложените текстове за ЗИД на ЗМСП и предвижданите по принцип мерки за подпомагане на МСП в различни закони, бихме искали да предложим набелязването на мерки за приоритетно разплащане с МСП като доставчици на стоки и услуги, като подизпълнители и изпълнители на поръчки. Такава практика съществува в развитите страни (напр., специален закон за тази цел в Япония) и дава възможност за предпазването на МСП от фалит, поради неплатежоспособност при свършена коректно, качествено и в срок работа или доставка.

 


Становище по проекта на ЗИД на Закона за МСП, изготвен от ИАНМСП
Добави мнение