Българската стопанска камара не намира за целесъобразно решението за преместване на административни структури от София към други градове в страната.

Считаме, че в ерата на комуникациите и цифровизацията физическият контакт с държавните чиновници е анахронизъм, а това прави аргумента за географска близост на администрацията с бизнеса и гражданите несъстоятелен! Още повече, контактите на бизнеса с централната администрация практически не трябва да съществуват. Централните ведомства трябва да формират политики, а не да лицензират, да контролират, да обявяват и управляват обществени поръчки, да предлагат услуги и да събират такси за това! Този дълбоко погрешен подход се мултиплицира непрекъснато, в противоречие с европейската практика.

Още по-несъстоятелен е аргументът, че чрез преместването на административни структури ще се решат проблемите на заетостта в някои региони на страната. Не администрацията, а бизнесът създават работни места, а за целта е нужна стабилна бизнес среда, част от която е ефективното административно обслужване.

За нас е необяснимо защо няколко поредни правителства, вкл. настоящото:

  • не ускориха изграждането на електронно правителство;
  • не пристъпиха към оптимизиране на административния апарат;
  • не инвестираха достатъчно в човешкия ресурс, зает в администрацията, вкл. за повишаване на дигиталните, комуникационните, езиковите и др. компетенции.


Налице е липса на приемственост между отделните правителства. Показателен пример в това отношение е т.нар. правителствен комплекс на бул. Цариградско шосе, за който бяха инвестирани не малко публични средства (!) от предходното правителство, а настоящото реши да изгражда на същия терен технологичен парк, при наличието на огромен ресурс от свободни административни и бизнес сгради.

Косвен индикатор за липсата на административен капацитет е неефективното усвояване на средствата от европейските фондове, както и неефективното разходване на публичните средства. С разбиването на административните екипи този проблем ще се задълбочи! Нещо повече, това ще постави под въпрос ефективността на контактите с европейските институции на съответните равнища, за което в продължение на години е изграждан и развиван човешки потенциал.

Подобни действия, особено в период на криза, са контрапродуктивни и носят изключителни финансови, организационни и социални рискове, които трябва да бъдат отчетени като косвени разходи и да се калкулират към общата финансова тежест на преместването.

НАСТОЯВАМЕ:

  • Да се ускори изграждането на електронно правителство;
  • Да се пристъпи към реална административна реформа, не в географски, а в практически смисъл, на база електронизация на услугите;
  • Институциите да формират политики и да не се намесват в оперативната дейност.


Администрацията не трябва да се разглежда като сгради и местонахождение, а като човешки и технологични възможности за управление на страната и по-ефективно обслужване на бизнеса и гражданите!


Позиция относно преместването на административни структури от София в други градове на страната
Добави мнение