24.10.2012

БСК изпрати писмо до парламентарните комисии по бюджет и финанси, по икономическа политика и по здравеопазване, до председателя на НСТС Симеон Дянков и до социалните партньори, в което се казва:

Във връзка с внесения в Народното събрание на РБ Проект на Бюджет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), считаме за необходимо да изразим следното

СТАНОВИЩЕ

  1. Проектобюджетът на НЗОК не е обсъждан по надлежния ред в подкомисиите към Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) и в самия НСТС, което е нарушение на чл.3 от КТ.
  2. Липсва своден консолидиран бюджет за средствата, насочени към опазване здравето на българските граждани – бюджет на НЗОК, на МЗ и на общините.
  3. Не е ясно, как са определени предвидените в бюджета на МТСП 2,5 млн.лв. за покриване на разходите на лечебните заведения за услуги, предоставени на здравно неосигурени лица. При 1,4 млн. неосигурени това означава по 1,2 лв./човек/г. (?)
  4. По данни на министъра на здравеопазването, лечебните заведения имат дългове в размер на 328 млн.лв., а в Бюджета на НЗОК и в Републиканския бюджет не са предвидени средства за покриването им.
  5. В проектобюджета на НЗОК са заложени 3 млн.лв. за Националната агенция за приходите, като насърчителна мярка за събиране на здравните вноски. В същото време, не е предвидена санкция за несъбиране на вноските от 1,4 млн. лица, за които се знае, че са здравно неосигурени.
  6. Липсва отчет от страна на МЗ относно начина на разходване на получените през 2011 г. от НЗОК 340 млн.лв. и още 100 млн.лв. през 2012 г. Продължава да е неясно каква част от тези средства е изхарчена и дали има разходи за дейности, които не са предназначени за осигурените лица. Липсва яснота ще бъдат ли отразени тези средства в бюджета на НЗОК.
  7. Като цяло, и този бюджет на НЗОК е изработен при отсъствие на реформаторски подход в системата на здравеопазване, което предполага високата степен на неефективност при разходване на средствата.

Настояваме за връщане на Проекта на Бюджет на НЗОК за обсъждане и становище от НСТС и съответните комисии към съвета. 


Относно проекта на Бюджет на НЗОК за 2013 г.
Добави мнение