Българската стопанска камара изразява принципната си подкрепа на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, № 202-01-82, внесен от Министерски съвет. Основните промени, които се предлагат с него, са насочени към транспониране разпоредбите на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 година, разглеждаща енергийните характеристики на сградите в публичния сектор (държавна и общинска собственост). Пренасят се мерки, определящи изискванията за публичния сектор, свързани както с реновирането на сградите в този сектор, така също и по отношение на прилагането на европейски стандарти за енергийна ефективност при изграждането на сгради с близко до нулевото потребление на енергия.

Считаме, че в основни линии се подкрепя постигането на целите, поставени пред България, в областта на енергийната ефективност, намаляването на потреблението на енергия и поощряване подобряването на енергийните характеристики на сградния фонд в публичния сектор. Като положителни изменения разглеждаме:

  • въвеждането на регулирани професии по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение: „Оценител по енергийна ефективност на сгради“ и „Оценител по енергийна ефекгтивност на промишлени системи“;
  • Предвиждането на целеви събсидии за капиталови разходи, извършвани от общините по договори с гарантиран резултат за сгради и модернизация на осветлението на обществени места – общинска собственост, обслужващи делегирани от държавата дейности. Да се определи норма за целева субсидия за капиталови разходи при договори с гарантиран резултат при модернизация на общенското осветление, включително осветление на сгради. Да се разшири чл. 48, 49 и 52 за тези случаи. Заинтересованите министерства, ведомства и други държавни структури ще осигурят изпълнението на проектозакона в рамките на определените им бюджети за 2013 г. и за следващи години – 2014 и 2015;
  • Въвеждането на допълнителни данъчни облекчения при данъка върху недвижимите имоти чрез промени в Закона за местните данъци и такси.

 

Считаме също, че предложеният проектозакон се нуждае от допълнения, корекции и промени в някои от текстовете.

Предложенията на Българската стопанска камара са изложени в становището, което публикуваме по-долу.


Становище относно ЗИД на Закона за енергийната ефективност
Добави мнение