Във връзка с провеждането днес, 1 март 2013 г., на първо заседание на Обществения съвет към бъдещото Служебно правителство БСК изпрати до Президента на РБ Росен Плевнелиев следните позиции и предложения:

А. ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ

 1. В Служебното правителство, в т.ч. и ръководителите на ключови агенции, не трябва да бъдат включвани:
  1. Членове на политически кабинети в последните четири правителства;
  2. Депутати в последните два парламента;
  3. Представители на Администрацията на Президента;
  4. Запазване по изключение на ръководния състав, ангажиран с европейските фондове;
 2. Да се предприемат структурни промени в състава на Правителството, както следва:
  1. Сливане на МИЕТ, МЗХ и МТИТС в Министерство на икономиката, със зам.-министри на индустрията, енергетиката, туризма, земеделието и транспорта;
  2. Сливане на МФ и МУСЕС в Министерство на финансите и управлението на еврофондовете;
  3. Сливане на МТСП и част от дейностите на МОМН в Министерство на човешките ресурси и заетостта;
  4. Сливане на МОМН, МК и МФВС в Министерство на образованието, науката, културата и младежта;
  5. Сливане на МОСВ и МРРБ в Министерство на регионалното развитие и околната среда;
  6. Запазване на министерствата на здравеопазването, правосъдието, външните работи, вътрешните работи и отбраната.
 3. При осъществяването на промените по т.1.2 да бъде съхранена структурата на настоящите министерства, но да се намалят политическите кабинети и да се централизира формирането и управлението на съответните ключови политики.


Б. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТЕЩИ РЕШЕНИЯ

 1. Прозрачност на публичната администрация чрез публикуване в интернет на:
  1. Цялата входяща и изходяща кореспонденция на централните и местни администрации, с изключинеие на класифицираната информация;
  2. Приходите и разходите на държавните и местните администрации;
  3. Разрешителните режими за инсталации за възообновяема енергия, комбинирано ел. производство и доставки на гарантирани цени по т.нар. невъзстановими разходи;  Договорите за гарантирани доставки;
  4. Пълната документация по обществените поръчки – оценки, текущ контрол, анекси и пр.;
  5. Информация от МФ за:
   • Постъпилите и невъзстановени ДДС и акцизи;
   • изпълнението на приходната и разходната част на бюджета; 
   • състоянието на фискалния резерв; деноминация по валути и текуща доходност;
   • финансовите резултати на всички дружества с преобладаващо държавно участие – баланс и отчет за приходите и разходите им.
  6. Всички осъществени замени в рамките на държавния поземлен и горски фонд;
  7. Регистър на държавната и общинска земя, както и на арендните договори и условията за арендиране;
 1. Стартиране на преговори за стендбай споразумение с МВФ;
 2. Продължение на преговорите с ЕС за следващия програмен период 2014-2020 г.;
 3. Изготвяне на график за изплащане в пълен размер до края на първото полугодие на 2013 г. от държавата и държавните предприятия на дължимите суми по изпълнени обществени поръчки, вкл. по европроектите;
 4. Намаляване на публичните разходи, вкл. на отделните министерства и ведомства, в рамките на Държавния бюджет за 2013 г.;
 5. Поръчване изграждането на електронно правителство „под ключ“ от екипи, реализирали подобни решения (Финландия, Холандия, Естония, Грузия и др.), за сметка на облигационен заем;
 6. Консолидиране на всички средства на държавните структури и търговските дружества с държавно участие в Българската банка за развитие с цел създаване натрупването на финансов ресурс за финансиране на МСП и създаване на нови устойчиви работни места;
 7. Договаряне с БНБ, Асоциацията на банките в България и Асоциацията на българските застрахователи на:
  1. Публикуване в публичен онлайн-регистър на:
   • Всички такси, тарифи и лихвени условия на банковата система;
   • Всички тарифи и условия по застрахователни операции.
  2. Стартиране изграждането на клирингова институция с цел изчистване на междуфирмените задължения;
 8. Всички дружества с господстващо пазарно положение да публикуват информация, аналогична на дружествата, листвани на фондовата борса;
 9. Преглед на всички подзаконови актове на НЗОК.

 

В. СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

Предложените правила следва да осигуряват гъвкавост и широка представителност на различни кръгове от българското общество при формиране състава на Обществения съвет.

С цел постигане на по-голяма ефективност на дейността на съвета, при определяне на членовете от гражданската квота би следвало да се вземат предвид и публикуват тяхното образование, професионален опит и постижения.

Предвидена е процедура за включване в дневния ред на всяко от заседанията на въпроси, поставени от гражданското общество.

Като допълнителна гаранция за редовността на провеждане на заседанията на Обществения съвет, предлагаме да бъде предвидена възможност той да бъде свикван и по инициатива на не по-малко от 5 негови членове.

С оглед осигуряване на обратна връзка между Служебното правителство и Обществения съвет, предлагаме правилата да бъдат допълнени със следния текст:

„Въз основа на внесените предложения от Обществения съвет, Служебното правителство оповестява мотивирани решения за приемането или отхвърлянето им. Информация за решенията на Служебното правителство, заедно с придружаващите ги мотиви и предприетите действия, се внася от Председателя на заседанията на Обществения съвет и се публикува на интернет страницата на Министерския съвет“.


ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА БСК ЗА СТРУКТУРАТА И ЗАДАЧИТЕ НА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ
Добави мнение