Изх. № 02-00-25/08.07.2013 г.

 

ДО

Г-н ХРИСТО БИСЕРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ПРИ 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО:

Законопроекти за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор (№ 354-01-27/26.06.2013 г. и № 354-01-25/25.06.2013 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) подкрепя внесените законопроекти за отмяна на чл. 2, ал. 1, т. 31 от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

Действащият към момента текст е в противоречие с гарантирани от Конституцията права, като право на личен живот, на закрила на имущество и на свободно сдружаване.

С  него е подменен смисълът на Закона, да бъде осветлено имущественото състояние на лица, които имат възможност да се разпореждат с публични финанси и лично да се облагодетелстват от длъжността, която заемат. Национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, участващи в НСТС, нямат каквито и да е възможности за търговия с влияние и лично обогатяване. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) не е орган, който се разпорежда с публични средства. Функциите на НСТС, в който участват национално признатите организации на работниците и служителите и на работодателите, е консултативен орган по въпросите на жизненото равнище, регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище  (чл. 3 КТ).     

Законът в настоящия си вид противоречи на правото на свободно сдружаване прогласено в Конституцията и законите на страната и на Конвенция № 87 за свободата на сдружаване на Международната организация на труда (МОТ), 1948 г., ратифицирана от Р България, според която: „(Чл. 3-5) Трудещите се и работодателите, без каквато и да е разлика и без предварително разрешение, имат правото да образуват организации по свой избор, както и да се присъединяват към тези организации при единственото условие да се съобразяват с техните устави. Организациите на трудещите се и на работодателите имат правото да изработват своите устави и правилници, да избират свободно своите представители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои програми за действие. Публичните власти трябва да се въздържат от каквато и да е намеса, която може да ограничи това право или да попречи на неговото законно упражняване.“       

С приемането на предложените изменения ще отпадне противоконституционно задължение за деклариране на имущество от български граждани, които осъществяват обществена дейност, без по принцип да получават възнаграждение за това.

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно проекти на ЗИД на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и др. длъжности в публичния и частния сектор
Добави мнение