31.10.2013

 

Изх. № 01-00-10/ 31.10.2013 г.

 

 

 

 

 

ДО

Г-Н ЙОРДАН ЦОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПК ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

КОПИЕ:

Г-Н ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Г-Н ПЕТЪР КУРУМБАШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-Н ПЕТЪР ЧОБАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Г-ЖА ГИНКА ЧАВДАРОВА
ИЗП. ДИРЕКТОР НА НСОРБ

 

ОТНОСНО:

Промяна на основата и реда за определяне на такса битови отпадъци (ТБО), обсъждане и приемане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), № 302-01-23/03.10.2013 г., внесен от Министерския съвет

 

От 2003 г. БСК предприе многобройни действия за промени в законодателството и практиката при определяне на ТБО, вкл. предложения за промени в ЗМДТ в 39-то, 40-то, 41-то и 42-то НС (Изх. № 01 - 00 - 10/26.07.2013г.), заведени дела във ВАС, представена жалба и прието решение на Комисията по защита от дискриминацията, жалба до Омбудсмана на Р България, искане до Президента на Р България за сезиране на Конституционния съд за противоконституционност на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ спрямо чл. 141, т.4 на КРБ, целящи:

 • хармонизиране на законодателството с изискванията и практиката в ЕС;
 • разширяване на финансовата децентрализация и самостоятелност на общините;
 • недопускане на дискриминация между бизнеса и гражданите;
 • отпадане на квазитаксата “поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места” и покриване на разходите от имуществени данъци и други приходи на общините по чл. 62 и чл. 67, ал. 2 на ЗМДТ;
 • превръщане на ТБО в цена на пряко предоставяна на конкурентен принцип, търгуема договорна услуга за количеството събрани/третирани БО, вместо квази имуществен данък;
 • освобождаване от ТБО на фирми, граждани и сгради (етажна собственост) с договори за пряко обслужване с оторизирани оператори;
 • общинските съвети да определят само ставките на ТБО върху законово определена основа и ред (методика) по алтернативен ред, отчитащ размера, типа на общината и местните условия и разходи;
 • пълно детайлно-аналитично публично регистриране от общините на генерирани и третирани количества, на инвестиционните и оперативни разходи за третиране на БО;
 • прилагане на режима на адресна регистрация, вкл. завишени глоби за нерегистрирани лица, управителни органи на сгради в режим на етажна собственост и др.;
 • ежегодно деклариране от собствениците на имоти и управителите на етажна собственост на броя на ползвателите (собственици, наематели и ползватели на обекти в съответните имоти);
 • прекратяване на практиката със събираната ТБО да се финансират услуги и дейности извън битовите отпадъци;
 • отпадане на т.нар. „отчисления за депониране“ по действащия Закон за управление на отпадъците, въведените в противоречие с Конституцията на Република България;
 • връщане на отменените през 1995г. задължителни изисквания за проектиране на помещения за временно съхранение на масово разпространени отпадъци в жилищни, търговски и офис сгради (Наредба 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ДВ бр.3/13.01.2004г.);
 • промени в управлението на т.нар. „масово разпространени отпадъци;
 • промяна на статута и режима на функциониране на организациите за оползотворяване на отпадъци.

 

Във връзка със заседанието на ПК по Бюджет и финанси за обсъждане и приемане на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗМДТ, № 302-01-23/03.10.2013 г., внесен от Министерския съвет, предлагаме да бъдат взети предвид предложенията, представени в приложение към настоящото писмо.


Относно промяна на основата и реда за определяне на ТБО във връзка с промените в ЗМДТ
Добави мнение