БСК изпрати до Народното събрание свое становище по внесения проект за решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“.

Българска стопанска камара не е в състояние да дефинира нуждата от рестартиране на проекта „Белене” поради следните съображения:

 1. Не е налице обоснована дългосрочна икономическа и енергийна стратегия, част от която следва да бъде и проектът „Белене”;
   
 2. БСК няма достъп до  пълна експертна информация за параметрите на проекта с цел оценяване на неговата ефективност, в т.ч  размер на инвестицията, държавно участие, схема за финансиране, пазари,  цена на ел.енергията и т.н.;
   
 3. България е посочена от Европейската комисия като пример за изкуствено поддържане на икономически и екологично неефективни централи, за които плащат потребителите. Под въпрос към момента е необходимостта от нови електропроизводствени мощности за вътрешно потребление, особено като се има предвид, че българската електроенергийна система разполага със значителен свръхкапацитет за производство;

 

Категоричната ни позиция е, че:

 • Държавата не трябва да се ангажира финансово в реализацията на проект за нова ядрена централа, а неговата реализация следва да се осъществи само на база частно участие, при отчитане на направените до момента инвестиции и стриктно съблюдаване на изискванията за безопасност.
   
 • Държавата и държавните дружества не трябва да се обвързват с изкупуване на енергията, произведена от ядрената централа, и бъдещи ценови условия за това.
   
 • Който и да е енергиен проект следва да се реализира при стриктно спазване на българското и европейско законодателство, а намесата на държавата на електроенергийния пазар следва да бъде ограничена само до случаите, когато има реална заплаха за недостиг на производствени мощности и за сигурността на снабдяването.


Становище на БСК относно продължаването на строителството на АЕЦ „Белене“
Добави мнение